Κωδικός
10.FR.34
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ Resoltech 1050 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΡΗΤΙΝΗ 1 kg)

Εποξική Ρητίνη Εμποτισμού Resoltech 1050 Γενικής Χρήσης (Μόνο ρητίνη 1kg)

Σύστημα εποξικής ρητίνης Resoltech 1050 γενικής χρήσης για εμποτισμό υφασμάτων όπως fiberglass, carbon, aramid κτλ με υψηλές μηχανικές αντοχές. Το σύστημα Resoltech 1050 έχει χαμηλή εξώθερμη αντίδραση, χαμηλό ιξώδες και εξαιρετικές ιδιότητες απελευθέρωσης αέρα.
Εφαρμογή: wet lay-up, infusion, injection, filament winding με ή χωρίς post-curing για παραγωγή αντικειμένων κάθε μεγέθους, από πολύ μικρά αντικείμενα έως μεγάλες κατασκευές.(πχ αυτοκίνητα, σκάφη, μοντελισμός, ξύλο κτλ) Αναλογία βάση: καταλύτης (100:35) κατά βάρος. Το σύστημα Resoltech 1050 συνδυάζεται με πολλούς καταλύτες (από 1053 έως 1059) με αναλογία 100/35 κατά βάρος και υπάρχει η δυνατότητα να προ-αναμειγνύονται οι καταλύτες για να προσαρμόζεται με ακρίβεια ο επιθυμητός χρόνος δουλέματος

Επιλέξτε σκληρυντή απο τους διαθέσιμους σκληρυντές στο eshop καθώς χωρίς σκληρυντή η ρητίνη δεν πήζει


Διαβάστε εδώ το Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του συστήματος Resoltech 1050 για περισσότερες πληροφορίες.

Είναι δυνατόν να γίνει το ξεκαλούπωμα του αντικειμένου ακόμα και χωρίς post curing. Για να επιταχυνθεί το ξεκαλούπωμα μπορείτε να το θερμάνεται στους 40 ° C ενώ οι βέλτιστες θερμο-μηχανικές ιδιότητες του τελικού αντικειμένου αποκτούνται όταν αυτό περάσει από έναν κύκλο θέρμανσης στους 60 ° C μετά το ξεκαλούπωμα.

Επιφάνειες που κατασκευάζονται με το 1050 έχουν πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες σε βάθος χρόνου χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής των ενισχυτικών υφασμάτων από την Resoltech 1050 που βελτιώνουν την συνοχή των στρώσεων μεταξύ τους. Το σύστημ 1050 έχει επιμήκυνση κατά τη θραύση σε κάμψη έως και 5%

Αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε 2η στρώση πρέπει να τριφτεί η 1η στρώση ώστε να φύγει η γυαλάδα της και να απομακρύνεται σκόνες/λίπη ώστε να υπαρχει καλή πρόσφυση μεταξύ των 2 επιφανειών, εκτός αν η 2η στρώση εφαρμοστεί εντός του χρόνου στεγνώματος της 1ης στρώσης. Συνιστάται να έχουμε συνθήκες θερμοκρασίας μεταξύ 18-25 ° C, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάμιξη και η εφαρμογή. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία θα αυξήσει το ιξώδες του μίγματος, καθώς το δοχείο ζωής του. Αντιθέτως, μία υψηλότερη θερμοκρασία θα μειώσει το ιξώδες και τη διάρκεια ζωής στο δοχείο του μίγματος


ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Διάρκεια ζωής του Resoltech 1070+1074 είναι τουλάχιστον ένα έτος σε σφραγισμένα δοχεία, όπως παρέχονται. Διατηρείστε τα δοχεία σφραγισμένα και μακριά από τη θερμότητα και το κρύο κατά προτίμηση μεταξύ 10 ° C και 30 ° C σε καλά αεριζόμενο χώρο. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται φορώντας προστατευτικά γάντια νιτριλίου & φόρμες ή άλλα προστατευτικά ρούχα. Προστασία των ματιών θα πρέπει να φορεθεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ρητίνης, σκληρυντή, διαλύτη ή την είσοδο της σκόνης από τα μάτια. Εάν αυτό συμβεί ξεπλύνετε τα μάτια με νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στους χώρους εργασίας. Φορέστε μάσκα αναπνοής με φίλτρα

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.1500
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ Resoltech 1050 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΡΗΤΙΝΗ 1 kg)
Η Βαθμολογία σας

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
H319
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2
H411

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP):

danger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Προειδοποιητική λέξη (CLP):Προσοχή

Επικίνδυνο περιεχόμενο: C13/C15-Alkylglycidylether; προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700); Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Φράσεις EUH:
EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για την ρητίνη WWA4

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο παθόντας δεν αναπνέει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Προσέξτε το προϊόν μπορεί να μείνει παγιδευμένο κάτω από τα ρούχα, το ρολόι ή μέσα στα παπούτσια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here