Κωδικός
10.FR.42
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΕΠΟΞΙΚΟ COATING VLS UV Gloss ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Resolcoat VLS UV (ΣΕΤ 1+0,7kg)

ΕΠΟΞΙΚΟ COATING VLS UV Gloss ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Resolcoat VLS UV (ΣΕΤ 1+0,7kg)

Το RESOLCOAT VLS UV είναι ένα διαυγές και UV σταθερό εποξικό coating βερνίκι σχεδιασμένο για παχιές επιστρώσεις υψηλής στιλπνότητας για την ενίσχυση ξύλου ή άλλων υποστρώματων (πχ υφάσματα, χαρτόνι, καμβάς κτλ). Είναι αδιάβροχο, εύκολο να εφαρμοστεί σε στρώσεις 1mm-4mm πάχος. Συνδυάζει χαμηλή τοξικότητα, υψηλή μηχανική και αντοχή στην τριβή. Το τελικό αποτέλεσμα ειναι πολύ ελαστικό (ευλύγιστο) και δύσκολο να χαρακτεί!

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Κατά βάρος: 100 + 70
Κατ 'όγκο: 4 + 3

Σκληρυντής: VLS Β

Συνθήκες εργαστηρίου: από 18 έως 25 ° C, 70% μέγιστη υγρασία.
Χρόνος ζωής του μίγματαος VLS UV A+B: 30 min
Στεγνό στην αφή σε 4:30 ώρες
Τελική Σκλήρυνση: 6:30 ώρες

Διαβάστε εδώ το Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του RESOLCOAT VLS UV Gloss FLEX

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναλογία για την ανάμειξη πρέπει να ακολουθείται με ακρίβεια. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε την αναλογία, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων. Το μίγμα θα πρέπει να αναδεύεται καλά για να εξασφαλιστεί η πλήρης ομοιογένεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εποξικά συστήματα τείνουν να ζεσταθούν πολύ γρηγορότερα σε μικρό στενό δοχείο παρά σε ενα πλατύ και φαρδύ δοχείο. Επομένως, είναι αναγκαίο να αναμειγνύεται μόνο το αναγκαίο ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του δεδομένου χρόνου ζωή. Κρατώντας το μίγμα σε επίπεδα ανοικτά δοχεία μειώνεται ο κινδύνος εξώθερμη αντίδραση.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ
Η τυποποιημένη διαδικασία εργασίας με εποξικά συστήματα ισχύει και για το RESOLCOAT VLS UV. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό. Για να εφαρμόσετε ένα νεό στρώμα Resolcoat VLS UV πάνω από ένα παλιό που εχει στεγνώσει απαιτείται προηγούμενως τρίψιμο.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.8500
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΠΟΞΙΚΟ COATING VLS UV Gloss ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Resolcoat VLS UV (ΣΕΤ 1+0,7kg)
Η Βαθμολογία σας

Για τον σκληρυντή VLS B

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830
(Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Οξεία τοξικότητα (από του στόματος),
κατηγορία 4
H302
Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος),
κατηγορία 4
H312
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος,
κατηγορία 1B
H314
Ευαισθητοποίηση — Δερματική,
κατηγορία 1
H317
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή,
κατηγορία 2
H361
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
— οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1
H400
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
— Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 1

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

CORROSIVEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTHDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος


Επικίνδυνο περιεχόμενο : 4-νονυλφαινόλη, διακλαδισμένη; 2-(πιπεραζιν-1-υλ)αιθυλαμίν

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :

H302+H312 - Επιβλαβές σεπερίπτωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο
H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) :

P102 - Μακριά από παιδιά
P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται
P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό
P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Για την ρητίνη VLS A

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
H319
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2   H411

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης


Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

danger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προσοχή


Επικίνδυνο περιεχόμενο : προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό
βάρος ≤ 700); Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol; C13/C15-
Alkylglycidylether

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) :

P102 - Μακριά από παιδιά
P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε 
Φράσεις EUH : EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για τον σκληρυντή VLS B

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.


Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Διακοπή της αναπνοής : τεχνητή αναπνοή ή παροχή οξυγόνου. Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα πλαγιασμένο σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε το μάτι με καθαρό νερό για 20-30 λεπτά, ανοίγοντας συχνά τα βλέφαρα. Εάν χρειαστεί συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε έμετο, λόγω διαβρωτικών επιδράσεων. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Για την ρητίνη VLS A

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο παθόντας δεν αναπνέει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Προσέξτε το προϊόν μπορεί να μείνει παγιδευμένο κάτω από τα ρούχα, το ρολόι ή μέσα στα παπούτσια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here