Κωδικός
SETFLAG.DIL.1000
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ FLAG Antifouling Thinner 1L

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ FLAG Antifouling Thinner 1L

Διαλυτικό για τα υφαλοχρώματα FLAG και θα καθαρισμό των πινέλων, ρολλών & του εξοπλισμού βαφής

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.1000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ FLAG Antifouling Thinner 1L
Η Βαθμολογία σας

Ταξινόμηση βάσει του CLP: Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 3: Η226. STOT SE 3: H335

Σημαντικότερες δυσμενείς επιπτώσεις: Εύφλεκτο υγρό και ατμοί. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Τοξικό για την υδρόβια ζωή με Μακράς διάρκειας αποτελέσματα.


Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226: Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
H411: Τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιδράσεις.


Εικονογράμματα κινδύνου:

FLAMMABLEdanger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT


Λέξεις σήματος: Προειδοποίηση


Δηλώσεις προφύλαξης:

P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
P210: Διατηρείτε μακριά από τη θερμότητα, τις θερμές επιφάνειες, τους σπινθήρες, τις ανοικτές φλόγες και άλλες ανάφλεξης πηγές. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
P234: Διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο.
P264: Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.
P281: Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως απαιτείται.
P302 + 352: ΕΑΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό /.
P305 + 351 + 338: ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε Φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα.
P301 + 330 + 331: ΕΑΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.


PBT: Αυτό το προϊόν δεν έχει χαρακτηριστεί ως ουσια PBT/vPvB substance

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, εκτός εάν κολληθούν στο δέρμα. Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.
Επαφή με τα μάτια: Βγάλτε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Εισπνοή: Αφαιρέστε το ατύχημα από την έκθεση, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ατόμου ενώ κάνετε κάτι τέτοιο. Συμβουλευτείτε γιατρό.Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777


click here