Κωδικός
60.PL.26
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Κιτ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Κιτ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Ενα μικρό κιτ με όλα τα απαραίτητα για να πραγματοποιήσετε μικρές επισκευές σε πολυεστερικές επιφάνειες.

Περιλαμβάνει:

  • Πολυεστερική ρητίνη 250ml
  • Αντίστοιχο καταλύτη γαι την ανωτέρω ποσότητα
  • Υαλοϋφασμα ενίσχυσης βάρους 150g/m2 με εμβαδό 0.3x0.6cm
  • 1 ζευγάρι γάντια μίας χρήσης
  • 1 δοχείο για την ανάμιξη
Εφαρμογή πινέλο, ρολό
Διαλυτικό Δεν συνιστάται
Θεωρητική καλυπτική ικανότητα 0,5 m²
Αριθμός στρώσεων Σύμφωνα με τις ανάγκες
Χρόνος διάρκειας μείγματος σε 20°C 10~15 min.
Χρόνος σκλήρυνσης 45 minut
Χρώμα Διαφανές

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πολυεστέρα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καταλύτη

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.0000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:Κιτ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
Η Βαθμολογία σας

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Repr. 2: H361d - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
STOT RE 1: H372 - Προκαλεί βλάβες οτα όργανα υστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες και
συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως

 

 

 

 

 

Μην προκαλέσετε εμετό αλλά σε περίπτωση που τυχαία επέλθει εμετός, τότε να διατηρηθεί κεκλιμένο προς τα κάτω το κεφάλι, για να
αποφευχθεί η αναρρόφηση. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας. Ξεπλύνετε το στόμα και το λαιμό γιατί υπάρχει η πιθανότητα
να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση.
Με την κατάποση / αναρρόφηση:
Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυματία να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια
του. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολλημένοι στα μάτια γιατί θα
μπορούσε να προκλιθεί μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο
γρήγορα, με το ΔΔΑ του προϊόντος.
Από επαφή με τα μάτια:
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο
σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν
τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο
δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος μόλυνσης.
Από επαφή με το δέρμα:
Βγάλτε τον τραυματία από το σημείο της έκθεσης έξω στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε ανάπαυση. Σε σοβαρές περιπτώσεις
όπως μια καρδιοαναπνευστική διακοπή να εφαρμοστούν τεχνικές τεχνητής αναπνοής (αναπνοή στόμα με στόμα, καρδιακό μασάζ,
παροχή οξυγόνου, κλπ.) απαιτώντας άμεση ιατρική περίθαλψη.
Από εισπνοή:
Τα συμπτώματα σαν συνέπεια μιας οξείας τοξικής δηλητηρίασης μπορεί να παρουσιαστούν μεταγενέστερα μετά την έκθεση, γι ́ αυτό
το λόγο σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε ιατρική φροντίδα σε απευθείας έκθεση στο χημικό προϊόν ή εάν έχετε επίμονη αδιαθεσία
δείχνοντας το παρόν ΔΔΑ.

click here