Κωδικός
10.FR.35
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 1056 ΓΙΑ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ Resoltech 1050 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (0,35 kg)

Σκληρυντής 1056 (γρήγορος) για Εποξική Ρητίνη Εμποτισμού Resoltech 1050 Γενικής Χρήσης (Μόνο σκληρυντής 0,35kg)

Σύστημα εποξικής ρητίνης Resoltech 1050 γενικής χρήσης για εμποτισμό υφασμάτων όπως fiberglass, carbon, aramid κτλ με υψηλές μηχανικές αντοχές. Το σύστημα Resoltech 1050 έχει χαμηλή εξώθερμη αντίδραση, χαμηλό ιξώδες και εξαιρετικές ιδιότητες απελευθέρωσης αέρα.
Εφαρμογή: wet lay-up, infusion, injection, filament winding με ή χωρίς post-curing για παραγωγή αντικειμένων κάθε μεγέθους, από πολύ μικρά αντικείμενα έως μεγάλες κατασκευές.(πχ αυτοκίνητα, σκάφη, μοντελισμός, ξύλο κτλ) Αναλογία βάση: καταλύτης (100:35) κατά βάρος. Το σύστημα Resoltech 1050 συνδυάζεται με πολλούς καταλύτες (από 1053 έως 1059) με αναλογία 100/35 κατά βάρος και υπάρχει η δυνατότητα να προ-αναμειγνύονται οι καταλύτες για να προσαρμόζεται με ακρίβεια ο επιθυμητός χρόνος δουλέματος

Επιλέξτε ρητίνη 1050 από το eshop καθώς χωρίς ρητίνη ο σκληρυντής δεν πήζει


Διαβάστε εδώ το Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του συστήματος Resoltech 1050 για περισσότερες πληροφορίες.

Είναι δυνατόν να γίνει το ξεκαλούπωμα του αντικειμένου ακόμα και χωρίς post curing. Για να επιταχυνθεί το ξεκαλούπωμα μπορείτε να το θερμάνεται στους 40 ° C ενώ οι βέλτιστες θερμο-μηχανικές ιδιότητες του τελικού αντικειμένου αποκτούνται όταν αυτό περάσει από έναν κύκλο θέρμανσης στους 60 ° C μετά το ξεκαλούπωμα.

Επιφάνειες που κατασκευάζονται με το 1050 έχουν πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες σε βάθος χρόνου χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής των ενισχυτικών υφασμάτων από την Resoltech 1050 που βελτιώνουν την συνοχή των στρώσεων μεταξύ τους. Το σύστημ 1050 έχει επιμήκυνση κατά τη θραύση σε κάμψη έως και 5%

Αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε 2η στρώση πρέπει να τριφτεί η 1η στρώση ώστε να φύγει η γυαλάδα της και να απομακρύνεται σκόνες/λίπη ώστε να υπαρχει καλή πρόσφυση μεταξύ των 2 επιφανειών, εκτός αν η 2η στρώση εφαρμοστεί εντός του χρόνου στεγνώματος της 1ης στρώσης. Συνιστάται να έχουμε συνθήκες θερμοκρασίας μεταξύ 18-25 ° C, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάμιξη και η εφαρμογή. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία θα αυξήσει το ιξώδες του μίγματος, καθώς το δοχείο ζωής του. Αντιθέτως, μία υψηλότερη θερμοκρασία θα μειώσει το ιξώδες και τη διάρκεια ζωής στο δοχείο του μίγματος


ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Διάρκεια ζωής του Resoltech 1070+1074 είναι τουλάχιστον ένα έτος σε σφραγισμένα δοχεία, όπως παρέχονται. Διατηρείστε τα δοχεία σφραγισμένα και μακριά από τη θερμότητα και το κρύο κατά προτίμηση μεταξύ 10 ° C και 30 ° C σε καλά αεριζόμενο χώρο. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται φορώντας προστατευτικά γάντια νιτριλίου & φόρμες ή άλλα προστατευτικά ρούχα. Προστασία των ματιών θα πρέπει να φορεθεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ρητίνης, σκληρυντή, διαλύτη ή την είσοδο της σκόνης από τα μάτια. Εάν αυτό συμβεί ξεπλύνετε τα μάτια με νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στους χώρους εργασίας. Φορέστε μάσκα αναπνοής με φίλτρα

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.5000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 1056 ΓΙΑ ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ Resoltech 1050 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (0,35 kg)
Η Βαθμολογία σας

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4
H302
Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 4
H312
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1A
H314
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2
H411

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης


Εικονογράμματα κινδύνου (CLP):

CORROSIVEdanger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Προειδοποιητική λέξη (CLP):Κίνδυνος

Επικίνδυνο περιεχόμενο: 3-αμινομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη; 1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane; 2-(πιπεραζιν-1-υλ)αιθυλαμίν; m-phenylenebis(methylamine)


Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H302+H312 - Επιβλαβές σεπερίπτωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.


Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Διακοπή της αναπνοής : τεχνητή αναπνοή ή παροχή οξυγόνου. Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα πλαγιασμένο σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε το μάτι με καθαρό νερό για 20-30 λεπτά, ανοίγοντας συχνά τα βλέφαρα. Εάν χρειαστεί συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε έμετο, λόγω διαβρωτικών επιδράσεων. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here