Κωδικός
10.FR.31
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΕΠΟΞΙΚΟ COATING UV High Gloss ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Coating Resolcoat 4000+4005 (ΣΕΤ 1+0,38kg)

ΕΠΟΞΙΚΟ COATING UV High Gloss ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Coating Resolcoat 4000+4005 (ΣΕΤ 1+0,38kg)

To RESOLCOAT 4000 UV High Gloss είναι ένα μοναδικό σύστημα εποξικής επίστρωσης που προσφέρει υψηλή στιλπνότητα & γυαλιστερό φινίρισμα (σαν να έχουμε εφαρμόσει πολλές στρώσεις γυαλιστερό βερνίκι) με υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά & UV προστασία στο τελικό αντικείμενο. Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους επιφανειών για εσωτερική + εξωτερική χρήση όπως ιστιοσανίδες, έργα τέχνης, έπιπλα εξωτερικού χώρου, αντικείμενα carbon κλπ.

Διαβάστε αναλυτικές οδηγίες χρήσης του RESOLCOAT 4000 UV High Gloss

Εφαρμογή: με ρολό/ πινέλο/ σπάτουλα. Αρκεί μόνο 1 στρώση.Αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε 2η στρώση πρέπει να τριφτεί η 1η στρώση ώστε να φύγει η γυαλάδα της και να απομακρύνεταισκόνες/λίπη ώστε να υπαρχει καλή πρόσφυση μεταξύ των 2 επιφανειών, εκτός αν η 2η στρώση εφαρμοστεί εντός του χρόνου στεγνώματος της 1ης στρώσης.
Κατανάλωση περίπου 345g/m2
Σε πορώδη υλικά όπως ξύλο, πέτρα, μπετόν κτλ συνίσταται αρχικά η εφαρμογή του ασταριού Resolcoat 1010
Αναλογία βάση: καταλύτης (100:38) κατά βάρος.
Η αναλογία για την ανάμειξη πρέπει να ακολουθείται με ακρίβεια. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε την αναλογία, αυτό θα οδηγήσει σε χαμηλότερες μηχανικές ιδιότητες. Το μίγμα θα πρέπει να αναδεύεται καλά για να εξασφαλιστεί η πλήρης ομοιογένεια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα εποξικά συστήματα τείνουν να ζεσταίνονται πολύ γρηγορότερα σε στενό δοχείο παρά σε μία λεπτή στρώση. Επομένως, είναι αναγκαίο να αναμειγνύεται μόνο την ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του δεδομένου ζωής. Κρατώντας το μίγμα σε επίπεδα ανοικτά δοχεία μειώνει τους κινδύνους εξώθερμης αντίδρασης.
Χρόνος δουλέματος 26 λεπτά (pot life)
Gel time σε στρώση πάχους 2mm σε θερμοκρασία 23°C: 2h30min

Η τυποποιημένη διαδικασία χρήσης με εποξικά συστήματα εφαρμόζεται και στο RESOLCOAT 4000 UV High Gloss. Συνιστάται να έχουμε συνθήκες θερμοκρασίας μεταξύ 18-25 ° C, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάμιξη και η εφαρμογή. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία θα αυξήσει το ιξώδες του μίγματος, καθώς το δοχείο ζωής του. Αντιθέτως, μία υψηλότερη θερμοκρασία θα μειώσει το ιξώδες και τη διάρκεια ζωής στο δοχείο του μίγματος.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Διάρκεια ζωής του RESOLCOAT 4000 UV High Gloss είναι τουλάχιστον ένα έτος σε σφραγισμένα δοχεία, όπως παρέχονται. Διατηρείστε τα δοχεία σφραγισμένα και μακριά από τη θερμότητα και το κρύο κατά προτίμηση μεταξύ 10 ° C και 30 ° C σε καλά αεριζόμενο χώρο. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται φορώντας προστατευτικά γάντια νιτριλίου & φόρμες ή άλλα προστατευτικά ρούχα. Πρέπει να φοράτε προστασία για τα μάτια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στους χώρους εργασίας. Φορέστε μάσκα αναπνοής με φίλτρα

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.5000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΠΟΞΙΚΟ COATING UV High Gloss ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Coating Resolcoat 4000+4005 (ΣΕΤ 1+0,38kg)
Η Βαθμολογία σας

Για τον σκληρυντή 4005 

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4
H302
Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 4
H312
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1B
H314
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2     H411

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

CORROSIVEdanger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT


Προειδοποιητική λέξη (CLP): Κίνδυνος

Επικίνδυνο περιεχόμενο: Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia; 3-αμινομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP): 

H302+H312 - Επιβλαβές σεπερίπτωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις


Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Για την ρητίνη 4000

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
H319
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2   H411

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

danger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT


Προειδοποιητική λέξη (CLP): Προσοχή


Επικίνδυνο περιεχόμενο: προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700); Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol; methyl toluene-4-sulphonate


Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):

P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Φράσεις EUH:
EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για τον σκληρυντή 4005

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Διακοπή της αναπνοής : τεχνητή αναπνοή ή παροχή οξυγόνου. Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα πλαγιασμένο σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε το μάτι με καθαρό νερό για 20-30 λεπτά, ανοίγοντας συχνά τα βλέφαρα. Εάν χρειαστεί συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε έμετο, λόγω διαβρωτικών επιδράσεων. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.Για την ρητίνη 4000

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο παθόντας δεν αναπνέει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Προσέξτε το προϊόν μπορεί να μείνει παγιδευμένο κάτω από τα ρούχα, το ρολόι ή μέσα στα παπούτσια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

click here