Κωδικός
10.FR.38
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ Resoltech KU 3350-3358 Fast High Performance (Φυσιγγα 250ml)

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ KU 3350-3358 Fast High Performance (Φυσιγγα 250ml)

RESOLTECH 3350 υψηλής απόδοσης εποξική κόλλα 2 συστατικών προσφέρει υψηλή αντοχή και σκληρότητα. Το σύστημα αυτό είναι καλά προσαρμοσμένο στις δυνατές συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σημαντικούς κύκλους κόπωσεων. Καλή αναλογία επιμήκυνσης του επιτρέπει να συγκόλληση ανομοιγενών υλικών. Ιδιαίτερα ανθεκτική στις μικρο-ρωγμές.

Άριστη εφαρμογή ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων ακόμα και κάτω από θερμοκρασία 10 ° C, και δεν επηρεάζεται από υψηλή υγρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή της σκλήρυνσης.

Χρόνος Δουλέματος: 25 λεπτά
Χρόνος Συγκράτησης (clamp time): 8 ώρες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη και λίπη. Προετοιμάστε όλες τις επιφάνειες με ελαφρύ τρίψιμο με μεσαίο γυαλόχαρτο ή άλλα κατάλληλα λειαντικά, απομακρύνετε τη σκόνη, στη συνέχεια, σκουπίστε με ακετόνη, ΜΕΚ ή παρόμοιους διαλύτες.
Μέταλλα όπως το αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα συνήθως απαιτούν μια χημική προ-επεξεργασία & μηχανική τριβή για να δημιουργήσει βέλτιστη συγκόλληση.
Για γυγκόλληση πολυεστερικών/εποξικών επιφανειών/ελασμάτων , βεβαιωθείτε ότι αυτές έχουν πολυμεριστεί πλήρως πριν από τη συγκόλληση, στη συνέχεια προετοιμάστε τις επαφάνειες όπως περιγράφηκε παραπάνω. Για συγκόλληση εποξικών επιφανειών/ελασμάτων, χρησιμοποιήστε κατάλληλο peel ply αποκόλλησης ως το τελευταίο στάδιο κατασκευής τους, διαφορετικά προετοιμασία όπως παραπάνω.
Η κόλλα μπορεί να εφαρμοστεί με οδοντωτή σπάτουλα, απλή σπάτουλα ή μηχάνημα ανάμιξης σε διάφορα πάχη μέχρι 10 έως 15 mm χωρίς να κρεμάει σε κάθετες
επιφάνειες. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε οδοντωτή σπάτουλα προκειμένου το πάχος της κόλλας να είναι ομοιόμορφο παντού.
Οι επιφάνειες προς συγκόλληση πρέπει να συγκρατούνται σταθερές με σφιγκτήρες, vacuum ή χαρτοταινία μέχρις ότου να πολυμεριστεί η κόλλα
Καθαρισμός των υλικών θα πρέπει να γίνει πριν από τον πολυμερισμό με ακετόνη, μεθυλαιθυλακετόνη (ΜΕΚ) ή ισοδύναμο.

Διαβάστε εδώ τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Διατηρείστε τα δοχεία σφραγισμένα και μακριά από τη θερμότητα και το κρύο κατά προτίμηση μεταξύ 10 ° C και 30 ° C σε καλά αεριζόμενο χώρο. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Καλό είναι να ακολουθούν βασικούς κανόνες, όπως η αποφυγή επαφής με το δέρμα, φορούν μάσκες κατά την παραγωγή σκόνης. Παρακαλούμε διαβάστε τους για την υγεία και την ασφάλειά μας φύλλο για περισσότερες πληροφορίες. Σε περίπτωση μόλυνσης των ματιών, πλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το σύστημα RESOLCOAT 1010 έχει πολύ χαμηλή τοξικότητα

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.4200
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ Resoltech KU 3350-3358 Fast High Performance (Φυσιγγα 250ml)
Η Βαθμολογία σας

Για τον σκληρυντή 3358

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4
H302
Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία 4
H332
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1B
H314
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 2
H361
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
H335
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2
H411

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP):

CORROSIVEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTHDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Προειδοποιητική λέξη (CLP):Κίνδυνος


Επικίνδυνο περιεχόμενο: 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine); 4-tert-butylphenol; Trimethylhexamethylenediamine; m-phenylenebis(methylamine)


Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H302+H332 - Επιβλαβές σεπερίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο

H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):


P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Για την ρητίνη 3350

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
H319
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2
H411

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP):

HIGH DANGER FOR HEALTHDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT


Προειδοποιητική λέξη (CLP):Προσοχή

Επικίνδυνο περιεχόμενο: C13/C15-Alkylglycidylether; προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700); Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Φράσεις EUH:
EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για τον σκληρυντή 3358

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.


Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Διακοπή της αναπνοής : τεχνητή αναπνοή ή παροχή οξυγόνου. Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα πλαγιασμένο σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε το μάτι με καθαρό νερό

Για την ρητίνη 3350

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.


Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Διακοπή της αναπνοής : τεχνητή αναπνοή ή παροχή οξυγόνου. Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα πλαγιασμένο σε θέση ανάρρωσης και συμβουλευτείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε το μάτι με καθαρό νερό για 20-30 λεπτά, ανοίγοντας συχνά τα βλέφαρα. Εάν χρειαστεί συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε έμετο, λόγω διαβρωτικών επιδράσεων. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here