Κωδικός
10.FR.84__SETRES.8050+8058
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ Resoltech 8050+8058 UNIVERSAL (ΣΕΤ 0,5+0,5kg)

ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ Resoltech 8050+8038 UNIVERSAL (ΣΕΤ 0,5+0,5kg)

RESOLTECH 8050/8058 είναι ένα ελαφρύ υλικό γρήγορης σκλήρυνσης και εύκολης λείανσης.
Πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή για το σχηματισμό προφίλ και το φινίρισμα πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή για επαγγελματικές εφαρμογές σε χάλυβα, αλουμίνιο και σύνθετα υλικά.
Ο ειδικά σχεδιασμένος ελαφρύς εποξειδικός πληρωτικός στόκος μπορεί να εφαρμοστεί από πολύ λεπτά στρώματα μέχρι και 30 mm σε μία στρώση χωρίς κίνδυνο "κρεμάσματος". Αυτό το υλικό πλήρωσης θα έχει ως αποτέλεσμα μια υδατοστεγή επιφάνεια υψηλής ανθεκτικοτητας και αντοχής στην κρούση.
Η διατύπωση του 8050 θα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και ακολουθεί τον τελευταίο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 453/2010 της ΕΕ και δεν περιέχει υλικά CMR.
Όταν λειανθεί, η επιφάνεια αυτού του συστήματος είναι αρκετά ομαλή ώστε να μπορεί να επαλειφεί απευθείας με 2 στρώσεις εποξειδικό αστάρι υψηλής αντοχής RESOLCOAT 3010T και είναι συμβατή με όλα τα χρώματα και τα αστάρια
Τα χαρακτηριστικά γρήγορης ωρίμανσης RESOLTECH 8050 επιτρέπουν εφαρμογές 2 έως 3 στρωμάτων μιας ημέρας με λείανση μεταξύ τους, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε καλυμμένες εγκαταστάσεις είτε εκτός καθώς επηρεάζεται ελάχιστα από τις κλιματολογικές συνθήκες
Η εξαιρετική αδιάβροχη ποιότητα του επιτρέπει να εγγυάται μακρόχρονη φραγή όταν χρησιμοποιείται ως επεξεργασία Osmosis. Εύκολο στην κοπή με άργιλο ή μύλο με CNC, το RESOLTECH 8050 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης προφίλ σε μπλοκ αφρού χαμηλής πυκνότητας για την κατασκευή βυσμάτων και τη συγκόλληση σανίδων εργαλείων.
Το RESOLTECH 8050 είναι το προϊόν που προσφέρει μακροπρόθεσμες επιδόσεις υψηλής ποιότητας.

Αναλογία ανάμιξης κατά βάρος (βάση: καταλύτης): 1:1

Αναλογία ανάμιξης κατά όγκο (βάση: καταλύτης): 1:1

Δραστικότητα σε φιλμ 2 mm στους 23 ° C: 45 λεπτά

Είναι υποχρεωτικό να τηρείται ο λόγος ανάμειξης, κάθε υπερβολή ή αθέτηση θα έχει ως αποτέλεσμα απώλεια θερμομηχανικών ιδιοτήτων
Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ° C και μέγιστη 35 ° C. Η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει επίσης να είναι τουλάχιστον 10 ° C και μέγιστη 35 ° C. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι Τουλάχιστον 10 ° C και μέγιστο 35 ° C.
Προετοιμασία επιφανειών: σε επιφάνειες που έχουν βαφεί προηγουμένως, καθαρίστε προσεκτικά για να απολιπανθεί η επιφάνεια και γυαλοχαρτάρετε με χαρτί 80-180 ή αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επικαλύψεις σε κακή κατάσταση και ασταρώστε το υπόστρωμα.
Χάλυβας/ αλουμινίο: Ασταρώστε με RESOLCOAT 3010T.
Ξύλο: Ασταρώστε με RESOLCOAT 1010/1014.
GRP: Για θεραπεία κατά της όσμωσης, εφαρμόστε ρητίνη 1020T / 1029S στις λειασμένες επιφάνειες για να στεγανοποιήστε το υπόστρωμα. Μετά τρίψτε πάλι ελαφρά και στη συνέχεια εφαρμόστε το στόκο 8050.
Σκέτα GRP / COMPOSITE: Καθαρίστε όλα τα υπολλείματα από αποκολλητικά κεριά χρησιμοποιώντας καθαριστικό και γυαλόχαρτο 80-180. Αν παραμείνει για περισσότερο από 24 ώρες, πρέπει να ξανα τρίψετε με γυαλόχαρτο για να εξασφαλιστεί μια καλή μηχανική πρόσφυση με τον στόκο.
Κατά γενικό κανόνα: Όλα τα υποστρώματα πρέπει να είναι λειαντικά, καθαρά και στεγνά.
Ανακατέψτε καλά τα δύο συστατικά σε ομοιόμορφο χρώμα. Αφαιρέστε οποιαδήποτε σκόνη από την επιφάνεια. Εφαρμόστε σταθερά . Όταν σκληρύνει ο στόκος μποείτε να τρίψετ εμε γυαλόχαρτο είτε ξηράς είτε νερού
Επικάλυψη: Το RESOLTECH 8050 μπορεί να επικαλυφθεί με τον εαυτό του ή με το ασταρι RESOLCOAT 3010T από τη στιγμή που θα σκληρυνθεί αρκετά ώστε να μην ανασηκώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιχρίσματος.


Για πάχος στρώσης 1mm: η καλυπτικότητα ειναι 0,8kg/m2

Για πάχος στρώσης 5mm: η καλυπτικότητα ειναι 4kg/m2

Για πάχος στρώσης 10mm: η καλυπτικότητα ειναι 8kg/m2

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.3000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ Resoltech 8050+8058 UNIVERSAL (ΣΕΤ 0,5+0,5kg)
Η Βαθμολογία σας

Για τον σκληρυντή 8058

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1B
H314
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 3
H412
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1
H318

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP):

CORROSIVEdanger for health

Προειδοποιητική λέξη (CLP): Κίνδυνος

Επικίνδυνο περιεχόμενο: Phenol, styrenated; 1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane; m-phenylenebis(methylamine); Trimethylhexamethylenediamine

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Για την βάση 8050

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1
H318
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2
H411

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP):

CORROSIVEdanger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Προειδοποιητική λέξη (CLP): Κίνδυνος

Επικίνδυνο περιεχόμενο: προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700); Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol; 1,6 hexanedioldiglycidylether

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε 


Φράσεις EUH:
EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για τον σκληρυντή 8058

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο παθόντας δεν αναπνέει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Προσέξτε το προϊόν μπορεί να μείνει παγιδευμένο κάτω από τα ρούχα, το ρολόι ή μέσα στα παπούτσια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Για τη βάση 8050

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο παθόντας δεν αναπνέει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Προσέξτε το προϊόν μπορεί να μείνει παγιδευμένο κάτω από τα ρούχα, το ρολόι ή μέσα στα παπούτσια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here