Κωδικός
SETMEK.0,5
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΚ 0,5kg

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΚ 5kg

 Διαλυτικό σε υγρή μορφή το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για καθαρισμό σε υφάσματα φουσκωτών σκαφών είτε για να αφαιρέσει τα υπολείμματα από κόλλες είτε για να τα καθαρισει από βρωμιά γενικά, σε περιπτώσεις όπου η βρωμιά έχει ποτίσει βαθιά το ύφασμα. Έχει ιδιαίτερα έντονη οσμή (σαν το ασετόν) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά για να μην "τραυματίσει¨τα μπαλόνια

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.5500
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΚ 0,5kg
Η Βαθμολογία σας

Κανονισμός (ΕΕ) υπ' αρ. 1272/2008 (CLP)

FLAMMABLEdanger for health

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

ΦΥΣΙΚOI ΚIΝΔΥΝΟΙ:

H225: Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον

σύμφωνα με τα κριτήρια CLP

Δηλώσεις προφυλάξεων

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσωςτο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P501: Απορίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο αποριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με

τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Εισπνοή : Μεταβείτε σε χώρο με φρέσκο αέρα. Αν δεν γίνει ταχεία ανάνηψη, μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω
θεραπευτική αγωγή.
Επαφή με το δέρμα : Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Ξεπλένετε την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και συνεχίστε το πλύσιμο με
σαπούνι, εάν υπάρχει.
Επαφή με τα μάτια : Ξεπλένετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό επί τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή.
Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό: μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Αν ο εμετός προκληθεί αυθόρμητα, κρατήστε το κεφάλι χαμηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Αν κάποιες από τις παρακάτω επακόλουθες ενδείξεις η συμπτώματα εμφανιστούν μέσα στις επόμενες 6 ώρες, μεταφέρετε στον
πλησιέστερο σταθμό πρώτων βοηθειών: πυρετός πάνω από 101° F (37° C), έλλειψη αναπνοής, συμφόρηση στο στήθος η
συνεχής βήχας η λαχάνιασμα. Εάν προκύψει αυθόρμητα έμετος, κρατήστε το κεφάλι κάτω από το επίπεδο των γοφών για
την αποτροπή αναρρόφησης. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα. Να μην προκληθεί εμετός.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here