Κωδικός
SETACE.4
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΑΣΕΤΟΝ 4 kg

ΑΣΕΤΟΝ 4 kg

Το καθαρό ασετόν 100% είναι πολύ ισχυρό διαλυτικό-καθαριστικό, είναι το μόνο που μπορεί να καθαρίσει τα υπολείματα πολυεστέρα και πολυεστερικών χρωμάτων που δεν έχουν ακόμα πολυμεριστεί. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό των εργαλείων βαφής (πινέλα, ρολά κτλ) αλλά και για τα χέρια όταν αυτά έχουν έρθει σε επαφή με τα ανωτέρω υλικά. Ευφλεκτο διάφανο υγρό με πολύ έντονη οσμή.

Χρησιμοποιείται ακόμα και για αραίωση του gelcoat maximum έως 3%

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 4.2000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΑΣΕΤΟΝ 4 kg
Η Βαθμολογία σας

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

 FLAMMABLEdanger for health

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H225: Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

 

Δηλώσεις προφυλάξεων

Γενικά : Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε.

P241 - Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός, εξαερισμού, φωτιστικός και χειρισμού υλικών εξοπλισμός.

P233 - Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:  Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με μαλλιά):Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

P501: Απορίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο αποριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Συμπληρωματικά στοιχεία Επισήμανσης:Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Επαφή με τα μάτια:

Εκπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Συνεχίστε την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Εισπνοή:

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν υπάρχει υποψία ότι οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη διάσωση πρέπει να φορά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ενδεχομένως η ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Εάν απαιτείται, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Αν το άτομο έχει χάσει τι ς αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλαγία κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Διατηρείτε έναν ανοικτό αεραγωγό. Χαλαρώστε τυχόν σφικτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη.

Επαφή με το δέρμα:

Πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο καθαριστικό δέρματος. Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Πλύνετε το ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήματα πριν από τη νέα χρήση τους.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here