Κωδικός
80.GE.02
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ THINNER 120 375mL

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ THINNER 120 0,5L

Διαλυτικό για χρώματα πολυπυρεθάνης 2 συστατικών και για αστάρι Uniprimer πολυουρεθάνης

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.5000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ THINNER 120 375mL
Η Βαθμολογία σας
Tαξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:
Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 3
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H226
Κίνδυνος από αναρρόφηση, kατηγορία 1
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H304
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από
επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία 2
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H373
Oφθαλμική ερεθισμός, kατηγορία 1
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H319
Eρεθισμός του δέρματος, kατηγορία 2
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H315
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία
εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H335
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία
εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H336
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου,
kατηγορία 3
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Εικονογράμματα κινδύνου:
FLAMMABLEHIGH DANGER FOR HEALTHdanger for health
Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος
∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στι
ς αναπνευστικές οδούς.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
.
∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P264 Πλύνετε . . . σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280 Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προ στασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Περιέχει:
ΞΥΛΕΝΙΟ
ΝΑΦΘΑ ∆ΙΑΛΥήΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ Υ∆ΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%
ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει.
∆ΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό
.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here