Κωδικός
SETGEL.GREYVB.7045.5
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

GELCOAT ΓΚΡΙ RAL 7045 ΠΙΝΕΛΟΥ 5KG

GELCOAT ΜΑΥΡΟ RAL 7045 ΠΙΝΕΛΟΥ 5KG

Τα ισοφθαλικά πολυεστερικά χρώματα, παράγονται με βάση ισοφθαλικές ρητίνες ώστε να έχουν υψηλές μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα απέναντι στη UV ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προσδίδουν υψηλή γυαλάδα στα αντικείμενα. Ενδείκνυνται για χρήση στην παραγωγή κάθε είδους πολυεστερικής κατασκευής εντός καλουπιού. 

Τα Gelcoat πινελου είναι παχύρρευστα και μπορούν να εφαρμοστούν με ρολό ή πινέλο, αλλά όχι με πιστόλι βαφής

Για την τελική σκλήρυνση του gelcoat ειναι απαραίτητη η προσθήκη καταλύτη 2% κατά βάρος, δηλαδή 20γρ σε 1kg gelcoat. Ο καταλύτης πωλείται χωριστά

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 5.3400
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:GELCOAT ΓΚΡΙ RAL 7045 ΠΙΝΕΛΟΥ 5KG
Η Βαθμολογία σας


Xαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH

Επικίνδυνο περιεχόμενο : Styrene

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :

H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα (η αίσθηση της ακοής) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) :

P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P233 - Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός
P241 - Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
P260 - Μην αναπνέετε ατμούς, εκνεφώματα
P264 - Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά ενδύματα

Φράσεις EUH : EUH208 - Περιέχει Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt(136-52-7). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here