Κωδικός
50.IT.45
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΑ 24 CONCRETE (SET 5+5 kg)

Λάστιχο Σιλικόνης ZA 24 Concrete 

Σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών  ( με βάση και καταλύτη)

Τελικό Χρώμα: άχρωμο (διαυγές)

Τελική σκληρότητα καλουπιού: 28 shA (μεσαίο/μαλακό λάστιχο)

Εφαρμογές:

 1. Σκληρό Λάστιχο γενικής χρήσης για κατασκευή καλουπιού
 2. Νέα σύσταση κατάλληλη για χυτευση τσιμέντου & τσιμεντοειδών κονιαμάτων

 • Αναλογία: 1:1
 • Χρόνος Δουλεματος: 45-55 λεπτά
 • Χρόνος Στεγνώματος: 8 ώρες (@23 βαθμούς Κελσίου)
 • Σκληρότητα: 28±3 shA
 • Αντοχή σε εφελκυσμό: 6,2 ± 0,4 Ν/mm2
 • Επιμήκυνση: 650%
 • Αντοχή σχισίματος: 21 Ν/mm
 • Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%

 • Είναι εντελώς μη τοξική
 • Αναλογία 1:1, ευκολία στη χρήση
 • Υψηλή χημική αντίσταση σε επιθετικά συστατικά που περιέχουν οι ρητίνες
 • Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στο σχίσιμο (υψηλή αντοχή στη φθορά του χρόνου)
 • Υψηλή ακρίβεια στην αναπαραγωγή πολύ μικρές λεπτομέρειες
 • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων στο χρόνο (παραμόρφωση-συρρίκνωση μικρότερη από 0,01%)
 • Αξιοσημείωτη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Άριστo αντι-stick αποτέλεσμα.
 • Τελική σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 11.0000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΑ 24 CONCRETE (SET 5+5 kg)
Η Βαθμολογία σας

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP).
Το προϊόν, ωστόσο, περιέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που να πρέπει να δηλωθούν στο μέρος 3, απαιτεί δελτίο δεδομένων
ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, βάσει του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και μετέπειτα τροποποιήσεων.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.
Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα
κινδύνου:--
Προειδοποιητικές λέξεις: --
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων: --
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.
Δεν προβλέπεται η έκθεση σε κρυσταλλικό πυρίτιο ελεύθερο αναπνευστό κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης αυτού του προϊόντος


ΒΑΣΗ
Flam. Liq. 3 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 3
Repr. 2 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, kατηγορία 2
STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία
1
Aquatic Chronic 4 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 4
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 1
H372 Προκαλεί βλάβη στα όργανα με παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών
ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα
γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως και άφθονα με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε την συμβουλή ενός
γιατρού. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άμεσα με ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Προκαλέστε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του στόματος αν το
υποκείμενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here