Κωδικός
50.IT.22
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΖΑ 22 THIXO BODY (SET 1+1 kg)

Σιλικόνη πάστα για αντίγραφα σώματος ZA 22 Thixo body  2συστατικών 

Σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών με βάση και καταλύτη σε μορφή πάστας για δημιουργία αντίγραφων σώματος και ειδικών εφέ

Τελικό Χρώμα: ροζ

Εντελώς μη τοξικό προϊόν για να έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα

  • Αναλογία: 1:1
  • Χρόνος Δουλεματος: 6 λεπτά
  • Χρόνος Στεγνώματος: 15-20 λεπτά (@23 βαθμούς Κελσίου)
  • Σκληρότητα: 22±2 shA
  • Αντοχή σε εφελκυσμό: 3,0±0,3 Ν/mm2
  • Επιμήκυνση: 400±20%
  • Αντιγραφική ικανότητα: 2 microns
  • Αντοχή σχισίματος: >14 ±1 Ν/mm
  • Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 2.2200
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΖΑ 22 THIXO BODY (SET 1+1 kg)
Η Βαθμολογία σας

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP).
Το προϊόν, ωστόσο, περιέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που να πρέπει να δηλωθούν στο μέρος 3, απαιτεί δελτίο δεδομένων
ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, βάσει του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και μετέπειτα τροποποιήσεων.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.
Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα
κινδύνου:--
Προειδοποιητικές λέξεις: --
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων: --
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.
Δεν προβλέπεται η έκθεση σε κρυσταλλικό πυρίτιο ελεύθερο αναπνευστό κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης αυτού του προϊόντος


ΒΑΣΗ
Flam. Liq. 3 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 3
Repr. 2 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, kατηγορία 2
STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία
1
Aquatic Chronic 4 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 4
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 1
H372 Προκαλεί βλάβη στα όργανα με παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών
ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα
γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως και άφθονα με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε την συμβουλή ενός
γιατρού. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άμεσα με ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Προκαλέστε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του στόματος αν το
υποκείμενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here