Κωδικός
SETPOL.ER.E02A.3
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ 3kg

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ 3kg 

Ημιδιάφανος ορθοφθαλικός πολυεστέρας χύτευσης, προ-επιταχυνόμενος, κατάλληλος για παραγωγή χυτευτών προϊόντων όπως: νιπτήρες και άλλα είδη υγιεινής, αγάλματα, τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά αντικείμενα, εγκλωβισμό αντικειμένων κτλ. Έχει την ιδιότητα να επιδέχεται μεγάλο ποσοστό πρόσθετων όπως: αδρανείς σκόνες (πχ. αλάβαστρο, ανθρακικό ασβέστιο, μαρμαρόκονη κτλ), χρωστικές, ρινίσματα μετάλλων και αναμιγνύεται τέλεια με αυτά. Χυτεύεται κυρίως σε καλούπια: λαστιχένια, πολυεστερικά, μεταλλικά κ.τ.λ. Επηρεάζεται από την UV ακτινοβολία και κιτρινίζει. Συνήθως χρησιμοποιείται συνδυαστικά με σκόνες (πχ αλάβαστρο, μαρμαρόσκονη, τιτάνιο κτλ) και με ειδικές χρωστικές ώστε να εχει χρώμα και υφή που προσομοιάζει πέτρωμα (μάρμαρο κτλ)

Δημιουργεί τελικά αντικείμενα υψηλής αντοχής και ακαμψίας

Για την τελική σκλήρυνση του πολυεστέρα ειναι απαραίτητη η προσθήκη καταλύτη 2% κατά βάρος, δηλαδή 20γρ σε 1kg πολυεστέρα. Ο καταλύτης πωλείται χωριστά

Διαβάστε άρθρο από το blog μας σχετικά με "Πολυεστέρας: χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες sos tips"

Διαβάστε άρθρο από το blog μας σχετικά με "Χρωστικές για ρητίνες: Πώς να πετύχουμε την επιθυμητή απόχρωση"

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 3.2700
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ 3kg
Η Βαθμολογία σας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κριτήρια Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP/Ταξινόμηση Συσκευασία και Επισήμανση):
Προσοχή, Flam. Liq. 3, Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Προσοχή, Skin Irrit. 2, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προσοχή, Eye Irrit. 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Προσοχή, Repr. 2, Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
Κίνδυνος, STOT RE 1, Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δυσμενείς φυσικοχημικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Κανένας άλλος γνωστός κίνδυνος

2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Σύμβολα:

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH

Κίνδυνος
Ενδείξεις κινδύνου:
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Συμβουλές Προσοχής:
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P240 Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη
P243 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σβήστε με πυροσβεστήρα αφρού, CO2, χημικες σκονες.
Ειδικές διατάξεις: Καμία

Περιέχει:
στυρόλιο

Ειδικές διατάξεις σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του REACH και μεταγενέστερες τροποποιήσεις:
Καμία
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Άλλοι Κίνδυνοι:
Κανένας άλλος γνωστός κίνδυνος

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειάζεται, σαπούνι τα σημεία του σώματος που ήρθαν σε επαφή με το προϊόν, ακόμη και αν
δεν είστε σίγουροι.
Πλύντε προσεκτικά το σώμα (ντους ή μπάνιο).
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα με ασφάλεια.
Ύστερα από επαφή με το δέρμα, πλύντε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Ύστερα από επαφή με τα μάτια, ξεπλύντε με νερό με τα βλέφαρα ανοικτά για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά συμβουλευτείτε αμέσως
έναν οφθαλμίατρο.
Προστατέψτε το μη τραυματισμένο μάτι.
Σε περίπτωση &υσπεψίας:
Προκαλεστε εμετο μονο με την συμφωνη γνωμη του γιατρου.
Σε περίπτωση Εισπνοής:
Σε περίπτωση εισπνοής, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία ή την ετικέτα.
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Απευθυνθείτε σε ένα κέντρο δηλητηριάσεων
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως (δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το φύλλο δεδομένων
ασφαλείας, αν είναι δυνατόν).


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here