Κωδικός
SETPOL.DISTITRONVE100.5
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VE 100 STD ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5kg

ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VE 100 STD ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5kg 

Βινυλεστέρας (ρητίνη) εποξιδικής (Bisphenol A) βάσης. Έχει gel-time (χρόνος δουλέματος του έτοιμου μίγματος) 34-41 λεπτά και παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και αντοχές σε: οξέα, καύσιμα, διαλύτες, οξειδωτικούς παράγοντες κτλ. Εμποτίζει όλα τα ενισχυτικά υφάσματα δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές

Επιπλέον έχει πολύ υψηλό συντελεστή θερμικής παραμόρφωσης (105 βαθμοί Κελσίου) επομένως ενδείκνυται για κατασκευές που θα πρέπει να αντέχουν σε περιβάλλοντα σε συνεχή υψηλή θερμοκρασία, πχ ρεζερβουάρ

Επίσης οι βινυλεστέρες είναι πιο ελαστικοί απο τους ορθοφθαλικούς και τους ισοφθαλικούς πολυεστέρες, επομένως έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις

Για την τελική σκλήρυνση του βινυλεστέρα ειναι απαραίτητη η προσθήκη καταλύτη 2% κατά βάρος, δηλαδή 20γρ σε 1kg βινυλεστέρα. Ο καταλύτης πωλείται χωριστά

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 5.3400
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ VE 100 STD ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5kg
Η Βαθμολογία σας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3 H226
Οξεία τοξικότητα
(εισπνοή:σκόνη,σταγονίδια) Κατηγορία
4
H332
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος,
κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός
ερεθισμός, κατηγορία 2
H319
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή,
κατηγορία 2
H361
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους
ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση,
κατηγορία 3, ερεθισμός της
αναπνευστικής οδού
H335
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους
ύστερα από επανειλημμένη έκθεση,
κατηγορία 1
H372
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
— Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 3
H412

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη
έκθεση. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH


Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος
Επικίνδυνο περιεχόμενο : Styrene
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα (η αίσθηση της ακοής) ύστερα από παρατεταμένη ή
επανειλημμένη έκθεση
H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P233 - Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός
P241 - Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
P260 - Μην αναπνέετε εκνεφώματα, ατμούς
P264 - Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, προστατευτικά γυαλιά,
προστατευτικά πρόσωπο
Φράσεις EUH : EUH208 - Περιέχει Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt(136-52-7). Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα
ρούχα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here