Κωδικός
50.IT.16
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΑΣΤΑ ZETALABOR 5kg

Σιλικόνη Καλουπιών σε μορφή πάστας ZETALABOR 2 συστατικών με βάση & καταλύτη

ZETALABOR Σιλικόνη σκληρή (> 80 Shore Α), σε μορφή πάστας η οποία αναμιγνύεται με καταλύτη μορφής gel. Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από καλή τελική σκληρότητα, υψηλή σταθερότητα και την ικανότητα για την λεπτομερή αναπαραγωγή της επιφάνειας του πρωτότυπου και αντίσταση σε παραμόρφωση.

Ένα καλούπι που φτιάχνεται από ZETALABOR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χυτευσουμε μέσα του διάφορα υλικά όπως: κερί, γύψο, ρητίνες, πολυεστέρες, μέταλλα κτλ ενώ η ανώτερη δυνατή θερμοκρασία του χυτευόμενου υλικού μπορεί να είναι 400-450οC.

Χρόνος ανάμιξης των 2 συστατικών: 30''
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης: 6'

Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται κατά βάση για οδοντιατριακή χρήση για κατασκευή μοντέλων οδοντοστοιχίας όμως αποδίδει εξαιρετικά σε περιπώσεις όπου

  • θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα καλούπι γρήγορα
  • θέλουμε να κάνουμε χύτευση μετάλλων
  • θέλουμε μία πιο οικονομική λύση για καλούπια που δεν θα χρησιμοποιούνται σε συνεχή παραγωγή

Συσκευασία: σιλικόνη πάστα 5kg + 2x καταλύτης gel 60ml

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 5.4000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΑΣΤΑ ZETALABOR 5kg
Η Βαθμολογία σας

ΒΑΣΗ ZETALABOR

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP).
Το προϊόν, ωστόσο, περιέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που να πρέπει να δηλωθούν στο μέρος 3, απαιτεί δελτίο δεδομένων
ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, βάσει του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και μετέπειτα τροποποιήσεων.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.
Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα
κινδύνου:--
Προειδοποιητικές λέξεις: --
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων: --
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία 1
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

KATAΛΥΤΗΣ ZETALABOR

Ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Εικονογράμματα κινδύνου:

FLAMMABLE

Λέξεις σήματος: Προειδοποίηση

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
EUH208 Περιέχει: d-CARVONE. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης:
P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / ανοικτές φλόγες / θερμές επιφάνειες. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
P233 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προστασία προσώπου

Flam. Liq. 3 Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 3
Οξεία Τοξ. 4 Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4
STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 1
Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία 1
Ερεθισμένο μάτι. 2 Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία 2
Ερεθισμός του δέρματος. 2 Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μονή έκθεση, κατηγορία 3
STOT SE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία έκθεση, κατηγορία 2
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H372 Προκαλεί βλάβη στα όργανα με παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα.
Κείμενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στην ενότητα 2-3 του φύλλου:
R10 ΕΥΦΛΕΚΤΟ.
R20 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ.
R36 / 37 ΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
R38 ΕΡΕΘΙΣΤΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
R41 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
R48 / 23 ΤΟΞΙΚΟ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ.
R68 / 22 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ.


ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα
γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως και άφθονα με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε την συμβουλή ενός
γιατρού. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άμεσα με ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Προκαλέστε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του στόματος αν το
υποκείμενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here