Κωδικός
SETZHE.ZC20-120.5
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖC 20-120 POLY CONDENSATION (SET 5 kg)

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖC 20-120 POLY CONDENSATION (SET 5 kg) 

Σύστημα σιλικόνης για παραγωγή καλουπιού με βάση και καταλύτη.Γενικής χρήσης.

Τελικό Χρώμα: Λευκό

Μπορεί να έρθει σε επαφή με πολυεστερικες, εποξικές, πολυουρεθανικές ρητίνες, γύψο, τσιμέντο, πορώδη μίγματα, κράματα μετάλλων μέχρι 200οC

Τελική σκληρότητα καλουπιού: 20 shA

Εφαρμογή: Κατασκευή καλουπιού

  • Η αναλογία του καταλύτη είναι 4-5% κατά όγκο της βάσης
  • Καλή χημική αντίσταση σε επιθετικά συστατικά που περιέχουν οι ρητίνες
  • Καλή αντοχή στο σχίσιμο
  • Ακρίβεια στην αναπαραγωγή πολύ μικρές λεπτομέρειες
  • Σταθερότητα διαστάσεων στο χρόνο (παραμόρφωση-συρρίκνωση μέχρι 1%)
  • Αξιοσημείωτη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
  • Τελική σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 5.7000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖC 20-120 POLY CONDENSATION (SET 5 kg)
Η Βαθμολογία σας

ΒΑΣΗ

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP).
Το προϊόν, ωστόσο, περιέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που να πρέπει να δηλωθούν στο μέρος 3, απαιτεί δελτίο δεδομένων
ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, βάσει του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και μετέπειτα τροποποιήσεων.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.
Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα
κινδύνου:--
Προειδοποιητικές λέξεις: --
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων: --
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.
Δεν προβλέπεται η έκθεση σε κρυσταλλικό πυρίτιο ελεύθερο αναπνευστό κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης αυτού του προϊόντοςSTOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία
1
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1272/2008 (CLP)

Ταξινόμηση και ένδειξη επικινδυνότητας:
Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 3 H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μονή έκθεση, κατηγορία 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.

Λέξεις σήματος: Προειδοποίηση

danger for healthFLAMMABLE


Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.

Δηλώσεις προφύλαξης:
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
P233 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό.
P264 Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστασία ματιών / προστασία προσώπου.
P304 + P340 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: αφαιρέστε το άτομο σε καθαρό αέρα και κρατήστε άνετα για αναπνοή.
P312 Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Περιέχει: ΠΥΡΗTΙΚΟ ΑΙΘΥΛΟ
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν περιέχει PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

Flam. Liq. 3 Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 3
Οξεία Τοξ. 4 Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4
Ερεθισμένο μάτι. 2 Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία 2
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μονή έκθεση, κατηγορία 3
STOT SE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία έκθεση, κατηγορία 2
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
H332 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα.

Μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας πλήρως τα βλέφαρα. Εάν το πρόβλημα επιμένει,
Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε αμέσως το ντους με το ντους. Λάβετε αμέσως ιατρική συμβουλή / προσοχή. Πλύνετε μολυσμένα ρούχα
Πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Αφαιρέστε για να ανοίξετε αέρα. Εάν το άτομο σταματήσει να αναπνέει, χορηγείτε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε αμέσως ιατρική συμβουλή / προσοχή.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή αμέσως. Μην προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα που δεν επιτρέπεται ρητά από γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here