Κωδικός
50.IT.88
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖC 20-120 POLY CONDENSATION (ΒΑΣΗ 20 kg)

Λάστιχο Σιλικόνης ZC 20-120  

Σύστημα σιλικόνης για παραγωγή καλουπιού με βάση και καταλύτη.Γενικής χρήσης.

Τελικό Χρώμα: Λευκό

Μπορεί να έρθει σε επαφή με πολυεστερικες, εποξικές, πολυουρεθανικές ρητίνες, γύψο, τσιμέντο, πορώδη μίγματα, κράματα μετάλλων μέχρι 200οC

Τελική σκληρότητα καλουπιού: 20 shA

Εφαρμογή: Κατασκευή καλουπιού

  • Η αναλογία του καταλύτη είναι 4-5% κατά όγκο της βάσης
  • Καλή χημική αντίσταση σε επιθετικά συστατικά που περιέχουν οι ρητίνες
  • Καλή αντοχή στο σχίσιμο
  • Ακρίβεια στην αναπαραγωγή πολύ μικρές λεπτομέρειες
  • Σταθερότητα διαστάσεων στο χρόνο (παραμόρφωση-συρρίκνωση μέχρι 1%)
  • Αξιοσημείωτη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
  • Τελική σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 21.0000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖC 20-120 POLY CONDENSATION (ΒΑΣΗ 20 kg)
Η Βαθμολογία σας

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP).
Το προϊόν, ωστόσο, περιέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που να πρέπει να δηλωθούν στο μέρος 3, απαιτεί δελτίο δεδομένων
ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, βάσει του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και μετέπειτα τροποποιήσεων.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.
Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα
κινδύνου:--
Προειδοποιητικές λέξεις: --
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων: --
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.
Δεν προβλέπεται η έκθεση σε κρυσταλλικό πυρίτιο ελεύθερο αναπνευστό κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης αυτού του προϊόντος


ΒΑΣΗ

STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία
1
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών
ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα
γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως και άφθονα με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε την συμβουλή ενός
γιατρού. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, επικοινωνήστε άμεσα με ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Προκαλέστε εμετό μόνο με υπόδειξη του γιατρού. Μη χορηγείτε τίποτα δια του στόματος αν το
υποκείμενο είναι αναίσθητο και δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί από το γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here