Κωδικός
50.IT.87
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ALGINATE ΑΛΑΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΩΜΑΤΟΣ AL-MT 500gr

ALGINATE ΑΛΑΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΩΜΑΤΟΣ AL-MT  500gr 
Τα άλατα αλγινικών οξέων (alginates) είναι σκόνες οι οποίες αναμιγνύονται με νερό και χρησιμοποιούνται για να πάρουμε αντίγραφα σώματος και προσώπου και για ειδικά εφέ. Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα λεπτομεριών

Εντελώς μη τοξικό προϊόν για να έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα

Τελικό Χρώμα: λευκό

Η ανάμιξη γίνεται με 1 μέρος alginate + 2 μέρη νερό κατά βάρος, δηλαδή απαιτείται ζύγισμα των 2 συστατικών (όχι ογκομέτρηση)

  • Χρόνος Δουλεματος: 2-3 λεπτά
  • Χρόνος Στεγνώματος: 9-11 λεπτά (@23 βαθμούς Κελσίου)
  • Μετά από 2-3 μέρες το καλούπι από alginate αρχίζει να πετρώνει και χαλάει καθώς περιέχει νερό, το οποίο σταδιακά εξατμίζεται
  • Συνήθως το καλούπι από alginate χρησιμοποιείται μόνο για 1 χύτευση
  • Μέσα στο alginate μπορείτε να χυτευσετε: γύψο, τσιμέντο, A1 Acrylic One, Σιλικόνη, fast cast πολυουρεθανικές ρητίνες
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.5000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ALGINATE ΑΛΑΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΩΜΑΤΟΣ AL-MT 500gr
Η Βαθμολογία σας

Εικονογράμματα κινδύνου:

HIGH DANGER FOR HEALTH

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης. Οδός έκθεσης: εισπνοή.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P314 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Περιέχει: CRISTOBALITE

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4
STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία
1
Asp. Tox. 1 Κίνδυνος από αναρρόφηση, kατηγορία 1
STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, kατηγορία
2
Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, kατηγορία 1
Eye Irrit. 2 Oφθαλμική ερεθισμός, kατηγορία 1
Skin Irrit. 2 Eρεθισμός του δέρματος, kατηγορία 2
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή
επανειλημμένη έκθεση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα
γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα
χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here