Κωδικός
GELCOAT GCNVE ΑΧΡΩΜΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 5KG
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

GELCOAT GCNVE ΑΧΡΩΜΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 5KG

GELCOAT GCNVE ΑΧΡΩΜΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 5KG

Πολυεστερικό χρώμα, εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, καθώς παράγεται από Epoxy Bisphenol-A resin, Urethane Vinyl-ester. Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα

Λόγω της ανώτατης ποιότητας του είναι από ενδεδειγμένο για χρήση σε καλουπια, καθώς αντέχει σε μακροχρόνιες καταπονήσεις, διατηρεί την γυαλάδα του, και αντέχει σε μόνιμη θερμοκρασία έως 145 βαθμούς Κελσίου.

Επιπλέον ενδείκνυται και για χρήση σε επιφάνειες που θα έρχονται σε επαφή με επιθετικά χημικά όπως οξέα, αλκάλια, υδρογονανθρακες κτλ

Το μεγάλο πλεονέκτημά του όμως είναι είναι συμβατό με εποξικές ρητίνες και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές όπου θα χρησιμοποιηθεί μόνο εποξική ρητίνη, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αποκολλήσεων

Τα Gelcoat πιστολιού είναι σχετικά λεπτόρρευστα και μπορούν να εφαρμοστούν με πιστόλι βαφής

Για την τελική σκλήρυνση του gelcoat ειναι απαραίτητη η προσθήκη καταλύτη 2% κατά βάρος, δηλαδή 20γρ σε 1kg gelcoat. Ο καταλύτης πωλείται χωριστά

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 5.3400
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:GELCOAT GCNVE ΑΧΡΩΜΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 5KG
Η Βαθμολογία σας


Xαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH

Επικίνδυνο περιεχόμενο : Styrene

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) :

H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα (η αίσθηση της ακοής) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) :

P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P233 - Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός
P241 - Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
P260 - Μην αναπνέετε ατμούς, εκνεφώματα
P264 - Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά ενδύματα

Φράσεις EUH : EUH208 - Περιέχει Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt(136-52-7). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση


Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here