Κωδικός
80.GE.17
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

ADDITIVE 640__Γ' ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ για POLYGLOSS

Το ADDITIVE 640 είναι ένα ειδικό πρόσθετο πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, διαφανές, το οποίο αναμειγνυόμενο με το POLYGLOSS διευκολύνει το βάψιμο με πινέλο, κύλινδρο ή πιστόλι.

Επίσης, αυξάνει την στιλπνότητα, ελαστικότητα, αντοχή στις χημικές και καιρικές επιδράσεις, στις μηχανικές καταπονήσεις και την αντοχή στο νερό.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.4000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ADDITIVE 640__Γ' ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ για POLYGLOSS
Η Βαθμολογία σας

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα κινδύνου:
FLAMMABLEHIGH DANGER FOR HEALTHCORROSIVEhigh toxicity

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P264 Πλύνετε . . . σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P284 [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Περιέχει:
ΞΥΛΕΝΙΟ
ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ Υ∆ΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ
ΙΣΟΦΟΡΟΝΗ ∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΗ
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.
ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
∆ΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: ∆ώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
click here