Κωδικός
80.GE.01
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

UNI-PRIMER ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟ

UNI-PRIMER ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟ

Το UNI-PRIMER είναι υψηλής ποιότητας αστάρι πολυουρεθάνης 2 συστατικών για την προστασία επιφανειών με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Είναι κατάλληλο για τα ύφαλα και τα έξαλα των σκαφών. Αποτελεί την ιδανική βάση για ένα μεγάλης διάρκειας σύστημα, όταν συνδυάζεται με POLYGLOSS, TROPIKAL, ANTISKID, POOLGLOSS, MONOTRETEN. Λόγω της σύνθεσης του εξομαλύνει το υπόστρωμα γεμίζοντας τις ατέλειες. Έχει εύκολη εφαρμογή και γρήγορο στέγνωμα. Ιδανικό προϊόν για ναυτιλιακή ή μη χρήση σε ξύλινες, πολυεστερικές ή τσιμεντένιες επιφάνειες για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

  • ισχυρή πρόσφυση
  • μεγάλη γεμιστική ικανότητα
  • υψηλή χημική & μηχανική αντοχή          

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Αφού, απομακρύνουμε όλα τα παλιά χρώματα, σκουριές και λάδια, γυαλοχαρτάρουμε και αφαιρούμε τις σκόνες με ένα πανί.

Καινούργιες πολυεστερικές επιφάνειες:
Σε νέες επιφάνειες από πολυεστέρα είναι σημαντική η απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών. Συνίσταται η παρακάτω διαδικασία: Πλένουμε και τρίβουμε την επιφάνεια με ζεστό νερό και σαπούνι (απορρυπαντικό). Ακολουθεί πολύ καλό ξέπλυμα, στέγνωμα και καθάρισμα με διαλυτικό. Στη συνέχεια γυαλοχαρτάρουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη με σκουπάκι και πανί βρεγμένο με διαλυτικό. Η επιφάνεια είναι τώρα έτοιμη να βαφεί. Με κάθε άλλη διαδικασία, υπάρχει κίνδυνος κατά το γυαλοχαρτάρισμα να εγκλωβιστούν μέσα στην επιφάνεια οι λιπαρές ουσίες και να είναι αδύνατη στη συνέχεια η βαφή. Ασταρώνουμε με UNI-PRIMER, 1-2 στρώσεις

Παλιές επιφάνειες ξαναβαμμένες:
Γυαλοχαρτάρουμε την επιφάνεια. Εφαρμόζουμε, 1-2 στρώσεις UNI-PRIMER.

Χρήση

► Ανακατεύουμε καλά πριν τη χρήση το Α συστατικό και αφού ομογενοποιηθεί προσθέτουμε το Β συστατικό σιγά-σιγά και υπό συνεχή ανάδευση .
► Εφαρμόζουμε έχοντας εξασφαλίσει αρκετό χρώμα για ένα ολόκληρο τμήμα. Η πρακτική αυτή είναι σημαντική για να έχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα.
► Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
► Για να αποφύγουμε φουσκάλες κατά την εφαρμογή, εκτελούμε την εργασία στη σκιά όσο είναι δυνατόν.
► Μην εφαρμόζετε όταν στον αέρα και στην επιφάνεια εργασίας οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 10°C και πάνω από 35ºC, ούτε όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 70%.
► Κατά την εφαρμογή απαιτείται καλός εξαερισμός του χώρου λόγω επικίνδυνων αναθυμιάσεων.
► Αφού στεγνώσει το UNI-PRIMER, γυαλοχαρτάρουμε, απομακρύνουμε τη σκόνη και εφαρμόζουμε το δύο συστατικών πολυουρεθανικό σύστημα βαφής της επιλογής μας (POLYGLOSS, ANTISKID, POOLGLOSS, MONOTRETEN) ή κάποιο από τα υφαλοχρώματα της σειράς TROPIKAL.

Στέγνωμα - Απόδοση

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το πάχος της επίστρωσης, προσδιορίζουν το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωμα.

Επιφανειακό στέγνωμα: 1 ώρα.

Χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.

Κάλυψη: 10-14m²/lt, ανάλογα με το πάχος της κάθε στρώσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

 

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.2000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:UNI-PRIMER ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΟ
Η Βαθμολογία σας

ΓΙΑ ΤΟ Α' ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα κινδύνου:
FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος


∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P264 Πλύνετε . . . σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280 Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προ στασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.

Περιέχει:

ΞΥΛΕΝΙΟ
ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ Υ∆ΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ
ΝΑΦΘΑ ∆ΙΑΛΥήΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΦΡΙΑ
ΑΙΘΥΛΒΕΝΖΕΝΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ Β' ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα κινδύνου:

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH
Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P284 [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Περιέχει:
ΤΟΛΟΥΕΝΙΟ
ΞΥΛΕΝΙΟ
ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ Υ∆ΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ
ΠΟΛΥ(ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝ ∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ)

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα.
Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει.
∆ΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here