Κωδικός
50.GR.82
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ BODYSOFT 380 GR YELLOW

Κλασικός πολυεστερικός στόκος σπάτουλας. Πολύ γεμιστικός, ικανός να καλύψει μεγάλα βαθουλώματα στην επιφάνεια επισκευής. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πάρα πολύ εύκολα.

Χρώμα: Μπεζ

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.4700
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ BODYSOFT 380 GR YELLOW
Η Βαθμολογία σας

Εικονογράμματα κινδύνου

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
στυρένιο
διοξείδιο του τιτάνιου
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Τρόπος έκθεσης: Εισπνοή.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην
καπνίζετε.
P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα
ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες:
Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν.
Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, γιαυτό είναι απαραίτητη η ιατρική
παρακολούθηση το λιγώτερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα.
μετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα.
μετά από επαφή με τα μάτια:
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις
συμβουλευτείτε τον γιατρό.
μετά από κατάποση: Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

click here