Κωδικός
70.GR.46
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Σετ 2kg)

ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Χρησιμοποιείται για

 • βαφή και στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες),
 • βιομηχανικά δάπεδα με μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές,
 • αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων, ελαιουργεία, ζυθοποιίες, σούπερ μάρκετ, τυπογραφεία,
 • νοσοκομεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, θαλάμους αποστείρωσης,
 • βιομηχανίες γάλακτος-αλλαντικών, σφαγεία,
 • θαλάσσια σκάφη από ξύλο ή πολυεστέρα.

Γενικά χαρακτηριστικά
Προϊόν πολυμερισμού δύο συστατικών εποξειδικής ρητίνης (Α) και επιλεγμένων σκληρυντών (Β) με διαλύτες με εξαιρετικές ιδιότητες προσφύσεως, σκληρότητας, αντοχές στο νερό, στα χημικά, στους διαλύτες κ.τ.λ.
Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρα (π.χ. σκάφη αναψυχής).
Είναι μη υδατοπερατό και σύμφωνο με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τη χρήση οργανικών διαλυτών.
Διατίθεται σε πολλές βασικές αποχρώσεις.

Πλεονεκτήματα:

 • Είναι απλό και εύκολο στην εφαρμογή και χαμηλού κόστους
 • Είναι στιλπνό και γυαλιστερό στην εμφάνιση
 • Έχει μικρό πάχος (~1mm) και δεν χαλάει τις ρήσεις του γηπέδου
 • Έχει μικρό βάρος (07,-0,9 kg/τμ) και δεν φορτίζει το κτήριο
 • Δεν απορροφά και δεν «ποτίζει»
 • Δεν λερώνει και καθαρίζει εύκολα
 • Αντέχει σε οξέα, αλκάλια, χημικά αντιδραστήρια, γράσα, λάδια, βενζίνες, πετρέλαια, απορρυπαντικά, διαλύτες, θαλασσινό νερό, χυμούς φρούτων, μπύρα, λάδι, κρασί, γάλα, γήρανση
 • Έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή και στην καταπόνηση
 • Έχει βατότητα (δεν είναι ολισθηρό)
 • Δεν έχει αρμούς και κατά συνέπεια ενδείκνυται για δάπεδα που δεν πρέπει να μαζεύουν σκόνη, ακαθαρσίες ή μικρόβια (π.χ. ζυθοποιίες, μικροβιολογικά εργαστήρια, θαλάμους αποστείρωσης, βιομηχανίες κρέατος-αλλαντοποιίες κ.λ.π.)
 • Τα χρώματά του παραμένουν σταθερά
 • Αντέχει σε θερμοκρασίες από -20οC έως + 80οC (μόνιμη αντοχή) ή θερμοκρασίες από -38οC έως + 120οC (περιοδική αντοχή)

 • Χρόνος στεγνώματος: 1-3 ώρες (αναλόγως των καιρικών συνθηκών)
 • Eιδικό βάρος: 1,02-1,2 (ανάλογα με την απόχρωση)
 • Πλήρης πολυμερισμός: 5 ημέρες
 • Αντοχή στη συμπίεση: (Compressive strength) 70 N/mm2
 • Αντοχή στην κάμψη: (Flexural strength) 84 N/mm2
 • Αντοχή στον εφελκυσμό: (Tensile strength) 67 ΜΝ/mm22
 • Δείκτης σκληρότητας: 85 (Shore D15-ASTM D 2240)
 • Επιμήκυνση: 1,9%
 • Συμπίεση: 70 Ν/ mm2
 • Κάμψη: 84 Ν/mm2
 • Εξαιρετική χημική αντοχή: απεσταγμένο νερό, θαλασσινό νερό, βενζίνη, πετρέλαιο, αραιά οξέα και αλκάλια (<10%) white spirit (10%) κ.λ.π.
 • Διαλυτότητα: με διαλυτικό νίτρου
 • Κατανάλωση: 250 gr/m2 ανά στρώση (συνήθως εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 2.5000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Σετ 2kg)
Η Βαθμολογία σας

Για το ETHOXIN Α

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:
Flam. Liq. 3
Skin Corr. / irrit. 2
Eye Dam./ irrit. 1
STOT SE 3 (η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη)
STOT SE 3 (ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα)

Πιθανοί κίνδυνοι: Ευφλεκτο. Απαγορεύεται η κατάποση-προκαλεί σοβαρές βλάβες. Επιβλαβές σε
επαφή με το δέρμα-προκαλεί ερεθισμό του δέρματος-προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, υπνηλία ή ζάλη

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [ΤΕΣ/ΠΕΣ]

Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ

Δήλωση επικινδυνότητας:
H226 εύφλεκτο υγρό και ατμός
Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς
Η312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή
επανειλημμένη έκθεση
Η412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφύλαξης:
Ρ102 Μακριά από παιδιά
P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην
καπνίζετε
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο
P301+Ρ310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό
Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους
Δηλώσεις προφυλάξεων (πρόληψη)
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P261 Αποφύγετε την εισπνοή ατμών
P264 Πλένετε σχολαστικά με περίσεια νερού και σαπούνι μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ273 Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280 Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και εξοπλισμό
Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία
Ρ331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.
P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό
P361 Αφαιρέστε/βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα
Ρ370 + Ρ378 Σε περίπτωση φωτιάς: χρησιμοποιήστε για κατάσβεση ξηρά κόνη, αφρό ή
διοξείδιο του άνθρακα
P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε
Δηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):
P501 Διαθέστε το περιεχομένο/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή
ειδικών αποβλήτων.

Για το ETHOXIN B

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:
Skin Corr. / irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Skin Sens. 1 H318
Aquar. Chr. 2 H411
Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ:
Πιθανοί κίνδυνοι: Δεν είναι εύφλεκτο. Απαγορεύεται η κατάποση-προκαλεί σοβαρές βλάβες.
Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα-προκαλεί ερεθισμό του δέρματος-προκαλεί σοβαρή οφθαλμική
βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, υπνηλία ή ζάλη.

Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ
Δήλωση επικινδυνότητας:
Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Η318 Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Δηλώσεις προφυλάξεων (πρόληψη)
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):
Ρ261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/
εκνεφώματα
P264 Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
Ρ273 Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280 Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και εξοπλισμό
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφ’ όσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ... σε αυτή την ετικέτα)
P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Επισκεφθείτε/συμβουλευθείτε γιατρό
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Επισκεφθείτε/συμβουλευθείτε γιατρό
P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
P363 Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε
Δηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):
P501 Διαθέστε το περιεχομένο/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή
ειδικών αποβλήτων
Περιέχει: Προϊόν αντιδράσεως: δισ-φαινολο Α (επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό
μέσο βάρος <= 700)
Προϊόν αντιδράσεως: διφαινόλη F (επιχλωρυδρίνη), εποξική ρητίνη

ETHOXIN Α

Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση επιπτώσεων, μετακινείστε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Περιοχές του δέρματος που ήρθαν σε επαφή με το προϊόν πρέπει να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό επί 15 λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν καταποθεί ξεπλύντε αμέσως το στόμα με νερό. ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ.

ETHOXIN Β

Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση επιπτώσεων, μετακινείστε στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Άμεση αφαίρεση του υλικού από το δέρμα με πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι (προτιμάται το ζεστό νερό εάν είναι εύκολα διαθέσιμο). Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και παπούτσια κατά το πλύσιμο.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ σε περίπτωση που ο εριθισμό επιμένει. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Αφαιρέστετους φακούς επαφής μετά τα 1-2 πρώτα λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε για αρκετά ακόμη λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν καταποθεί, ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ. Μη προκαλείτε εμετό.

click here