Κωδικός
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ EASYMOLD ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 25
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ EASYMOLD ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 25kg

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ EASYMOLD ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 25kg

Ειδικός Πολυεστέρας Zero-shrinkage για κατασκευή πολυεστερικών καλουπιών γενικών κατασκευών. Είναι θιξοτροπικός & προεπιταχυνόμενος

Ο Πολυεστέρας Easymold περιεχει πολλά "πρόσμικτα" με αποτέλεσμα να είναι παχύρρευστο υλικό και να απαιτείται καλό ανακάτεμα πριν από κάθε χρήση για να ομογενοποιηθεί. Τα πρόσμικτα αυτά βοηθούν στην εξάλειψη του φαινομένου της συρρίκνωσης του πολυεστέρα κατά τον πολυμερισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κατασκευή καλουπιών καθώς το καλούπι δεν στρεβλώνει.

Επίσης ο Easymold έχει μεγαλύτερο χρόνο δουλέματος από ότι οι κοινοί πολυεστέρες δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να εργαστεί με λεπτομέρεις στο χτίσιμο του καλουπιού και ταυτοχρόνως επιτρέπει την εφαρμογή έως και 10 διαδοχικών στρώσεων ενισχυτικών υφασμάτων (wet-on-wet), δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς να παρατηρείται υπερθέρμανση της επιφάνειας όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους πολυεστέρες.

Προτείνουμε τα παρακάτω βήματα κατασκευής καλουπιού

1) Gelcoat καλουπιού

2) 2 στρώσεις ενισχυτικού υφάσμάτος mat 225g/m2 εμποτισμένες με βινυλεστέρα

3) 2 στρώσεις ενισχυτικού υφάσμάτος mat 225g/m2 εμποτισμένες με πολυεστέρα Easymold

4) όλες οι επόμενες στρώσεις (έως 10) ενισχυτικών υφασμάτων (οποιαδήποτε υφάσματα επιλέξετε) μπορούν να εμποτιστούν με πολυεστέρα Easymold, wet-on-wet

Για την τελική σκλήρυνση του πολυεστέρα ειναι απαραίτητη η προσθήκη καταλύτη 2% κατά βάρος, δηλαδή 20γρ σε 1kg πολυεστέρα. Ο καταλύτης πωλείται χωριστά

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 27.0000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ EASYMOLD ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 25kg
Η Βαθμολογία σας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κριτήρια Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP/Ταξινόμηση Συσκευασία και Επισήμανση):
Προσοχή, Flam. Liq. 3, Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Προσοχή, Skin Irrit. 2, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προσοχή, Eye Irrit. 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Προσοχή, Repr. 2, Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
Κίνδυνος, STOT RE 1, Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δυσμενείς φυσικοχημικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Κανένας άλλος γνωστός κίνδυνος

2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Σύμβολα:

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH

Κίνδυνος
Ενδείξεις κινδύνου:
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Συμβουλές Προσοχής:
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P240 Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη
P243 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σβήστε με πυροσβεστήρα αφρού, CO2, χημικες σκονες.
Ειδικές διατάξεις: Καμία

Περιέχει:
στυρόλιο
Cobalt bis(2-ethylhexanoate): Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ειδικές διατάξεις σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του REACH και μεταγενέστερες τροποποιήσεις:
Καμία
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Άλλοι Κίνδυνοι:
Κανένας άλλος γνωστός κίνδυνος

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και, εάν χρειάζεται, σαπούνι τα σημεία του σώματος που ήρθαν σε επαφή με το προϊόν, ακόμη και αν δεν είστε σίγουροι. Πλύντε προσεκτικά το σώμα (ντους ή μπάνιο). Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και πετάξτε τα με ασφάλεια. Ύστερα από επαφή με το δέρμα, πλύντε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ύστερα από επαφή με τα μάτια, ξεπλύντε με νερό με τα βλέφαρα ανοικτά για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά συμβουλευτείτε αμέσως έναν οφθαλμίατρο. Προστατέψτε το μη τραυματισμένο μάτι. Σε περίπτωση &υσπεψίας: Προκαλεστε εμετο μονο με την συμφωνη γνωμη του γιατρου. Σε περίπτωση Εισπνοής: Σε περίπτωση εισπνοής, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία ή την ετικέτα. 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Απευθυνθείτε σε ένα κέντρο δηλητηριάσεων 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως (δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το φύλλο δεδομένων ασφαλείας, αν είναι δυνατόν). ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777
click here