Κωδικός
10.FR.81
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

RESOLTECH OPTICAL BRIGHTNER __ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

RESOLTECH OPTICAL BRIGHTNER __ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

Το Optical Brightner της Resoltech είναι ένα ειδικό πρόσθετο για εποξικές ρητίνες, και ειδικά για τις διάφανες εποξικές ρητίνες όπως τα συστήματα 1070, WWA, 4000, Liquid Resin Art κτλ το οποίο προσδίδει στα συστήματα αυτά εξαιρετική οπτική καθαρότητα, σαν κρύσταλλο, βελτιώνοντας αισθητά την τελική οψη!

Αναλογία ανάμιξης: 3 σταγόνες Optical Brightner σε κάθε 100γρ ρητίνης, πολύ καλή ανάδευση και στη συνέχεια προστίθεται ο σκληρυντής του συστήματος

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.1000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:RESOLTECH OPTICAL BRIGHTNER __ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ
Η Βαθμολογία σας

Προειδοποιητική λέξη (CLP): Προσοχή
Επικίνδυνο περιεχόμενο: αιθανοδιόλη· αιθυλενογλυκόλη


Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.


Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P260 - Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P264 - Πλύνετε χέρια, βραχίονες και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P311 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς.

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή: Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό που έχει ενδεχομένως λερωθεί ή πιτσιλιστεί με την ουσία και πλύνετε με άφθονο νερό. Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια: Συνεχίστε να ξεπλένετε το μάτι με καθαρό νερό για 20-30 λεπτά, ανοίγοντας συχνά τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο. Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μη δώσετε τίποτε να πιει, εκτός από λίγο νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
click here