Κωδικός
60.PL.08
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

SEALINE: EPOXY FILLER WITH FIBERGLASS 2:1 0,75 kg

SEALINE: EPOXY FILLER WITH FIBERGLASS 2:1   0,75L

Εποξικός στόκος με ίνες υάλου 2:1 προορίζεται για την αποκατάσταση βαθιών ζημιών και συγκόλληση τμημάτων. Τα πλεονεκτήματα του ενισχυτικού στόκου με ίνες υάλου είναι η αυξημένη ανθεκτικότητα, η δυνατή συγκόλληση και η χαμηλότερη εξώθερμη αντίδραση σε περίπτωση εφαρμογής σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Δεν στάζει από κάθετες επιφάνειες. Εύκολο στη λείανση με γυαλόχαρτο μετά το χρόνο σκλήρυνσης, δεν απαιτεί φινίρισμα. Τα εποξικά πληρωτικά υλικά χαρακτηρίζονται από ελάχιστη συρρίκνωση και χωρίς απορρόφηση νερού και επομένως τα εποξικά πληρωτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από και πάνω από τη γραμμή νερού.

Click εδώ για το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πολυεστέρας, ξύλο, αλουμίνιο, σίδερο

ΧΡΩΜΑ

Ανοιχτό γκρι

ΥΦΗ

Ματ

ΒΑΡΟΣ 1L

1l -1550g

VOC

60g/l

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

2:1 κατά όγκο (ml), 100:50 κατά βάρος (g)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σπάτουλα


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το Sea-Line Cleaner. Προηγούμενα χρώματα 1ος συστατικού & 2 συστατικών πάνω στην επιφάνεια που είναι σε κακή κατάσταση, πρέπει να αφαιρεθούν. Για βαθιά φθορά της επιφάνειας χρησιμοποιείστε λειαντικό χαρτί P40-P120, για μικρότερη φθορά P80-P280. Κατά τη διαδικασία λείανσης είναι πολύ σημαντικό να μην προκληθεί βλάβη στα δομικά στρώματα της κατασκευής. Απαιτείται γυαλοχαρτάρισμα και γύρω από τη ζημιά. Μετά την εργασία λείανσης, καθαρίστε τη σκόνη και απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το Sea-Line Cleaner. Απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας σε περίπτωση βλάβης από όσμωση, πλήρωση μικρο-πόρων, πλήρωση σιδερένιων επιφανειών. Λεπτομέρειες για τους εποξικά αστάρια, ελέγξτε το αντίστοιχο TDS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Αυτό είναι ένα προϊόν 2 συστατικών. Πάντα να αναμιγνύεται τα συστατικά βάσει του της αναλογίας ανάμιξης. Το συστατικό Α είναι η βάση, το συστατικό Β είναι ο σκληρυντής. Αναμίξτε τα συστατικά μέχρι το χρώμα να γίνει ομοιογενές. Όταν γίνει η ανάμιξη, το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν λήξει ο χρόνος δουλέματος του

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ:   2:1 κατά όγκο (ml), 100:50 κατά βάρος (g)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Πάχος στρώσης: Μην ξεπερνάτε τα 3cm σε μία στρώση 

Χρόνος δουλέματος: 50  λεπτά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

20h  (20 °C)

Θερμοκρασίες κάτω από 20°C επιμηκύνουν σημαντικά το χρόνο στεγνώματος.

Κάτω από 10°C ο στόκος δεν θα πήξει.

Οι προαναφερθείσες τιμές πρέπει να θεωρούνται απλά κατευθυντήριες γραμμές. Ο πραγματικός χρόνος στεγνώματος μπορεί να μεγαλύτερος ή μικρότερος αναλόγως του πάχους στρώσης, του εξαερισμού στο χώρο, της υγρασίας κτλ

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής +10 °C.

Μην εφαρμόζετε προϊόντα 2 συστατικών πάνω σε προϊόντα 1ος συστατικού. Αποφύγετε τη βαφή σε άμεσο ηλιακό φως. Για απολίπανση χρησιμοποιήστε το Sea-Line Cleaner. Μην αναμιγνύετε μεγάλη ποσότητα υλικού που δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στο χρόνο δουλέματος. 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  1. Μετά την σκλήρυνση, γυαλοχαρτάρισμα της επιφάνειας:
  2. Γενικό γυαλοχαρτάρισμα P80-P120
  3. Γυαλοχαρτάρισμα φινιρίσματος P120-P240

Το Epoxy Filler Fibreglass 2:1 μπορεί να επικαλυφθεί με:

  • Εποξικά αστάρια Sea-Line
  • Χρώματα πολυουρεθάνης Sea-Line ή άλλα
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.8800
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SEALINE: EPOXY FILLER WITH FIBERGLASS 2:1 0,75 kg
Η Βαθμολογία σας

DANGER

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτεγιατρό
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες και συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως

Δις- [4- (2,3-epoxipropoxi) φαινυλ] προπάνιο; Bisphenol-F-επιχλωρυδρίνη / εποξειδικών ρητινών; 1,6-δις (2,3-εποξυπροποξυ) εξάνιο
Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.
EUH205: Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Πρόσθετες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Απαιτείται άμεσα ιατρική φροντίδα, δείξτε το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος.

Από εισπνοή: 

Πρόκειται για ένα προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο από την εισπνοή. Εντούτοις, συνίσταται σε περίπτωση συμπτωμάτων μέθης, ο τραυματίας να φύγει από το μέρος της έκθεσης, να του παρασχεθεί καθαρός αέρας και να παραμείνει σε ανάπαυση. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν.

Από επαφή με το δέρμα:

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος Μόλυνσης.

Από επαφή με τα μάτια: 

Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυματία να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολλημένοι στα μάτια γιατί θα μπορούσε να προκλιθεί μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο
γρήγορα, με το ΔΔΑ του προϊόντος.

Με την κατάποση / αναρρόφηση:

Αναζητείστε άμεση ιατρική φροντίδα, δίχνοντας το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος. Μην προκληθεί εμετός, επειδή η εξώθηση του από το στομάχι μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην βλέννα της άνω πεπτικής οδού και την αναρρόφησή της στην αναπνευστική οδό. Να ξεπλυθούν το στόμα και ο λαιμός γιατίι υπάρχει η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση. Σε περίπτωση που ο
τραυματίας χάσει τις αισθήσεις του, να μην του δοθεί τίποτα από το στόμα, ως ότου φτάσει ένας γιατρός. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας.

click here