Κωδικός
60.PL.20
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

SEALINE: CLEANER ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 1L

SEALINE: CLEANER ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 1L

Click εδώ για το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

CLEANER (καθαριστικό) είναι ένα μείγμα διαλυτών που καθαρίζει με επιτυχία την επιφάνεια από οποιεσδήποτε ακαθαρσίες όπως πίσσα, λάδι, πυρίτιο κλπ. Το καθαριστικό βοηθάει στην αποφυγή ελαττωμάτων στη συνέχεια, στη βαφή όπως «ανοίγματα» στο χρώμα κτλ

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πολυεστερικές επιφάνειες, χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένο χάλυβα, παλιά επιχρίσματα σε καλή κατάσταση, πλαστικά, ακρυλικά και εποξειδικά αστάρια

ΧΡΩΜΑ

διάφανο

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πανάκι Microfiber, χαρτοπετσέτα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιφάνεια πρέπει να πλυθεί τουλάχιστον δύο φορές. Ένα καθαρό κομμάτι ύφασμα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά. Πριν από την εφαρμογή των επικαλύψεων περιμένετε έως ότου εξατμιστεί πλήρως το προϊόν αφαίρεσης. Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά σκληρυμένες επικαλύψεις.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.8330
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SEALINE: CLEANER ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 1L
Η Βαθμολογία σας

FLAMMABLEFLAMMABLECHRONIC AQUATICHIGHLY DANGEROUS

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονιδια/ατμούς/εκνεφώματα
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε
την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία
P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 0 περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες και συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Απαιτείται άμεσα ιατρική φροντίδα, δείξτε το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος.

Από εισπνοή: 

Πρόκειται για ένα προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο από την εισπνοή. Εντούτοις, συνίσταται σε περίπτωση συμπτωμάτων μέθης, ο τραυματίας να φύγει από το μέρος της έκθεσης, να του παρασχεθεί καθαρός αέρας και να παραμείνει σε ανάπαυση. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν.

Από επαφή με το δέρμα:

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος Μόλυνσης.

Από επαφή με τα μάτια: 

Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυματία να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολλημένοι στα μάτια γιατί θα μπορούσε να προκλιθεί μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο
γρήγορα, με το ΔΔΑ του προϊόντος.

Με την κατάποση / αναρρόφηση:

Αναζητείστε άμεση ιατρική φροντίδα, δίχνοντας το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος. Μην προκληθεί εμετός, επειδή η εξώθηση του από το στομάχι μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην βλέννα της άνω πεπτικής οδού και την αναρρόφησή της στην αναπνευστική οδό. Να ξεπλυθούν το στόμα και ο λαιμός γιατίι υπάρχει η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση. Σε περίπτωση που ο
τραυματίας χάσει τις αισθήσεις του, να μην του δοθεί τίποτα από το στόμα, ως ότου φτάσει ένας γιατρός. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας.

click here