Κωδικός
SETPU.5+5
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (ΣΕΤ 5+5 kg)

Διογκούμενη Πολυουρεθάνη χύτευσης υγρή 2 συστατικών

Σύστημα 2 συστατικών διογκούμενης πολυουρεθάνης σε υγρή μορφή για χύτευση και γέμισμα κενών σε διαφόρους χώρους (πχ. στεγανά σκαφών, θερμοσίφωνες,ψυγεία φορτηγών κ.α.). Το αποτέλεσμα της ένωσης έχει μικρό βάρος και προσφέρει άνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση και ακαμψία, και όταν πλαστικοποιηθεί εξωτερικά με πολυεστερικές ρητίνες και ενισχυτικά υαλοϋφάσματα αποκτά επιπλέον αντοχή. Τα 2 συστατικά πρέπει να αναμιχθούν καλά με αναλογία 1:1,17 κατά βάρος και η χύτευση πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς η πολυουρεθάνη θα αρχίσει να διογκώνεται άμεσα, ενώ σε περίπου 1 λεπτό θα έχει διογκωθεί πλήρως

  • Αναλογία 1:1 Κατά όγκο
  • Αναλογία 1:1,17 Κατά βάρος

Διαδικασία με χειροκίνητη χύτευση:
Ζυγίστε την πολυόλη και το ισοκυανικό σε καθαρά κύπελλα ανάμιξης.
Τα αναμιγνύετε γρήγορα, αφού βεβαιωθείτε ότι το μείγμα είναι εντελώς ομοιογενές.
Καθώς το προϊόν είναι πολύ δραστικό, είναι αναγκαίο να ολοκληρώσουμε αυτά τα βήματα γρήγορα. 

Μέτρα Προστασίας κατά την χρήση :
• Συνίσταται να φοράτε φόρμα προστασίας, γάντια και γυαλιά
• Να δουλεύετε σε καλά αεριζόμενο χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αν η ποσότητα που αναμίξατε και χυτεύσατε δεν φτάνει για να γεμίσει το καλούπι σας, τότε 
Περιμένετε ώστε το 1ο μίγμα να φτάσει κοντά στο Χρόνο Ξεκαλουπώματος και ταυτοχρόνως θα παρατηρήσετε ότι η θερμοκρασία του έχει αρχίσει να πέφτει και τότε χυτεύετε από πάνω το 2ο μίγμα. Η πολυουρεθάνη κολλάει άμεσα πάνω στην προηγούμενη Πολυουρεθάνη

Πώς μπορείτε να χρωματίσετε τη μάζα της πολυουρεθάνης ώστε το τελικό αντικείμενο να βγει χρωματισμένο?
Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλη χρωστική μέσα στην Πολυόλη και να την ανακατέψετε καλά ώστε το μίγμα να γίνει ομοιογενές και μετά θα προσθέσετε το Ισοκυανικό ώστε να ξεκινήσει η αντίδραση. Ανακατεύετε και πάλι πολύ καλά το μίγμα και προχωράτε στην χύτευση. Πάντα βάζουμε την χρωστική μέσα στην Πολυόλη και ποτέ στο Ισοκυανικό. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή είναι ειδικές ώστε να έχουν συμβατότητα με την πολυουρεθάνη και πρέπει να είναι βάσης διαλύτου αλλά χωρίς να περιέχουν στυρένιο.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 10.7000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (ΣΕΤ 5+5 kg)
Η Βαθμολογία σας

Για την Πολυόλη

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προσοχή

danger for health


Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:

Προπανο-1,2-διόλη, προποξυλιωμένο

κυκλοεξυλδιμεθυλαμίνη

Γλυκερόλη, προποξυλιωμένη


Δηλώσεις επικινδυνότητας
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.


Δηλώσεις προφύλαξης.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330 Ξεπλύνετε το στόμα.

P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / περιέκτη με βάση τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΡΒΤ και νΡνΒ

ΡΒΤ: Δεν ισχύει.

νΡνΒ: Δεν ισχύει.

Για το Ισοκυανικό

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος

HIGH DANGER FOR HEALTHdanger for health


Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:

διφαινυλομεθανοδιισοκυανεστέρας, ισομερές και ομόλογα


Δηλώσεις επικινδυνότητας
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση στο.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / ατμούς / εκνεφώματα.
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο να βγουν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο σε καθαρό αέρα και σε άνετη θέση για αναπνοή.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / περιέκτη βάσει των τοπικών / περιφερειακών / εθνικών /
διεθνώς κανονισμών.
· Πρόσθετες πληροφορίες:
Περιέχει ισοκυανικά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε.

Για την Πολυόλη

Γενικές πληροφορίες:
Τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να συμβούν ακόμη και μετά από μερικές ώρες. Ως εκ τούτου ιατρική παρατήρηση για τουλάχιστον 48 ώρες
Μετά το ατύχημα.
Πάρτε τα άτομα που έχουν πληγεί στον καθαρό αέρα.

Μετά από εισπνοή: Ζητήστε ιατρική θεραπεία σε περίπτωση καταγγελίας.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με σαπούνι και νερό.Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.Εάν ο ερεθισμός του δέρματος συνεχίζεται, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε το ανοιχτό μάτι για αρκετά λεπτά με τρεχούμενο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Αποφύγετε την ισχυρή εκτόξευση νερού - κίνδυνος βλάβης του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε γιατρό.

Μετά από κατάποση: Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.

Για το Ισοκυανικό

Γενικές πληροφορίες:
Τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να συμβούν ακόμη και μετά από μερικές ώρες. Ως εκ τούτου ιατρική παρατήρηση
Για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα.
Πάρτε τα άτομα που έχουν πληγεί στον καθαρό αέρα.
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Μετά από εισπνοή:
Παρέχετε καθαρό αέρα και βεβαιωθείτε ότι ζητήσατε γιατρό.
Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, τοποθετήστε τον ασθενή σταθερά στην πλάγια θέση για μεταφορά.
Ζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση καταγγελίας.
·

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε προσεκτικά.

Μετά από επαφή με τα μάτια:
Αμέσως ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό, μερικές φορές ανυψώστε τα άνω και κάτω βλέφαρα.
Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά.
Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μετά από κατάποση:
Πίνετε άφθονο νερό και δώστε φρέσκο αέρα. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here