Κωδικός
OMAR Resipur ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΣΕΤ 5+4kg) Α1350-Β1980
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

OMAR Resipur ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (ΣΕΤ 5+4kg) Α1350-Β1980

OMAR Resipur Πολυουρεθανική Ρητίνη Χύτευσης

Σύστημα Πολυουρεθανικής Ρητίνης Χύτευσης 2 συστατικών fast cast για παραγωγή μοντέλων και για αντίγραφα, το οποίο έχει πολύ χαμηλό ιξώδες (λεπτόρρευστο) και υψηλή αντιδραστικότητα

Χρώμα: Πολυόλη (κιτρινωπό), Ισοκυανικό (μελί), Τελικό χρώμα: Ανοιχτό κρεμ
Αναλογία Κατά Βάρος (Πολυόλη : Ισοκυανικό): 100:80 κατά βάρος

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με αναλογία 100:70 κατά βάρος, για πιο μεγάλα αντικειμενα (ώστε να μην ειναι τοσο αποτομο το εξωθερμο φαινόμενο κατά την αντίδραση αλλά και για να έχετε επαρκή χρόνο δουλέματος στη διάθεσή σας

Χρόνος Δουλέματος (pot life) του Μίγματος (25οC): 3:30-4:00 λεπτά
Ξεκαλούπωμα Αντικειμένου πάχους 5mm σε 25οC: περίπου 30-40λεπτά
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 24 ώρες

Μ.Ο μηχανικών και θερμικών αντοχών του τελικού αντικειμένου :

Τελική Σκληρότητα (Shore D): 75-80
Linear shrinkage

Μέτρα Προστασίας κατά την χρήση :
• Συνίσταται να φοράτε φόρμα προστασίας, γάντια και γυαλιά
• Να δουλεύετε σε καλά αεριζόμενο χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αν η ποσότητα που αναμίξατε και χυτεύσατε δεν φτάνει για να γεμίσει το καλούπι σας, τότε υπάρχουν 2 λύσεις:
1) Αν είστε εντός του Χρόνου Δουλέματος (pot life) της 1ης χύτευσης, φτιάξτε επιτόπου νέο μίγμα και χυτεύστε το από πάνω, αλλά πρέπει να είστε σίγουροι ότι δεν θα ξεπεράσετε το pot life μέχρι να χυτεύσετε τη 2η ποσότητα, αλλιώς θα ξεκινήσει το 1ο μίγμα να θερμαίνεται ενώ το 2ο δεν θα έχει χυτευτεί ακόμα με αποτέλεσμα να μην σας βγει ομοιογενές το τελικό αντικείμενο. όταν χρησιμοποιείτε τέτοια συστήματα με τόσο μικρό pot lifeκαλύτερα να κάνετε τη 2η λύση
2) Περιμένετε ώστε το 1ο μίγμα να φτάσει κοντά στο Χρόνο Ξεκαλουπώματος και ταυτοχρόνως θα παρατηρήσετε ότι η θερμοκρασία του έχει αρχίσει να πέφτει και τότε χυτεύετε από πάνω το 2ο μίγμα. Η πολυουρεθάνη κολλάει άμεσα πάνω στην προηγούμενη Πολυουρεθάνη

Πώς μπορείτε να χρωματίσετε τη μάζα της πολυουρεθάνης ώστε το τελικό αντικείμενο να βγει χρωματισμένο?
Μπορείτε να προσθέσετε κατάλληλη χρωστική μέσα στην Πολυόλη και να την ανακατέψετε καλά ώστε το μίγμα να γίνει ομοιογενές και μετά θα προσθέσετε το Ισοκυανικό ώστε να ξεκινήσει η αντίδραση. Ανακατεύετε και πάλι πολύ καλά το μίγμα και προχωράτε στην χύτευση. Πάντα βάζουμε την χρωστική μέσα στην Πολυόλη και ποτέ στο Ισοκυανικό. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται για αυτήν την εφαρμογή είναι ειδικές ώστε να έχουν συμβατότητα με την πολυουρεθάνη και πρέπει να είναι βάσης διαλύτου αλλά χωρίς να περιέχουν στυρένιο.

Μπορούμε να βάψουμε το τελικό αντικείμενο μετά το ξεκαλούπωμα & με τι είδους χρώματα?
Καταρχήν πριν προχωρήσουμε στο βάψιμο είναι πολύ σημαντικό να καθαρίσουμε πολύ καλά το αντικείμενο, καθώς εξαιτίας του υψηλού εξώθερμου φαινομένου που πραγματοποιείται κατά τον πολυμερισμό της πολυουρεθάνης, αυτή "καίει" το καλούπι σιλικόνης με αποτέλεσμα να μένουν πάνω στο αντικείμενο υπολείμματα της σιλικόνης που στην συνέχεια θα αποτρέψουν την καλή πρόσφυση του χρώματος. (Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα καλούπια σιλικόνης μέσα στα οποία χυτεύουμε πολυουρεθανικές ρητίνες δεν αντέχουν πολλά ξεκαλουπώματα, περίπου 20-30. Και για αυτό το λόγο πρέπει να διαλέγουμε κατάλληλες σιλικόνες για τα καλούπια μας ώστε να μην καταστρέφονται γρήγορα). Έτσι πρέπει να καθαρίσουμε την επιφάνεια με κάποιο καθαριστικό που να περιέχει acetic acid (όπως το λευκό ξύδι) και μετά μπορούμε να το βάψουμε σχεδόν με οποιουδήποτε είδους χρώμα πχ ακρυλικό, πολυουρεθανικό, εποξικο κτλ)

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 11.0000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:OMAR Resipur ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (ΣΕΤ 5+4kg) Α1350-Β1980
Η Βαθμολογία σας
Για το συστατικό Α DANGER FOR HEALTH HIGH DANGER FOR HEALTH Δηλώσεις επικινδυνότητας: Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Carc. 2: H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Δηλώσεις προφυλάξεων: P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση. Τετραχλωροαιθυλένιο 2.3 Άλλοι κίνδυνοι: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ/αΑαΒ Για το συστατικό Β DANGER FOR HEALTH HIGH DANGER FOR HEALTH Δηλώσεις επικινδυνότητας: Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Carc. 2: H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Resp. Sens. 1: H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση STOT RE 2: H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού Δηλώσεις προφυλάξεων: P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς Πρόσθετες πληροφορίες: EUH204: Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών: Τα συμπτώματα σαν συνέπεια μιας οξείας τοξικής δηλητηρίασης μπορεί να παρουσιαστούν μεταγενέστερα μετά την έκθεση, γι´ αυτό το λόγο σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε ιατρική φροντίδα σε απευθείας έκθεση στο χημικό προϊόν ή εάν έχετε επίμονη αδιαθεσία δείχνοντας το παρόν ΔΔΑ. Από εισπνοή: Πρόκειται για ένα προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο από την εισπνοή. Εντούτοις, συνίσταται σε περίπτωση συμπτωμάτων μέθης, ο τραυματίας να φύγει από το μέρος της έκθεσης, να του παρασχεθεί καθαρός αέρας και να παραμείνει σε ανάπαυση. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν. Από επαφή με το δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος μόλυνσης. Από επαφή με τα μάτια: Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο νερό, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός και αν είναι κολλημένοι στα μάτια μιας και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση μετά την πλύση θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο γρήγορα μαζί με το ΔΔΑ του προϊόντος. Με την κατάποση / αναρρόφηση: Μην προκαλέσετε εμετό αλλά σε περίπτωση που τυχαία επέλθει εμετός, τότε να διατηρηθεί κεκλιμένο προς τα κάτω το κεφάλι, για να αποφευχθεί η αναρρόφηση. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας. Ξεπλύνετε το στόμα και το λαιμό γιατί υπάρχει η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση.

click here