Κωδικός
SETPOL.PO109.1
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ PO 109 TAC ΓΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 1kg

κανένα

Πολυεστέρας PO 109 TAC για Φελιζόλ (EPS-Διογκωμένη πολυστερίνη)

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ PO 109 TAC ΓΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 1kg

Πολυεστέρας (ρητίνη) ορθοφθαλικός DCPD βάσης, θιξοτροπικός με χαμηλό ποσοστό στυρενίου ιδανικά σχεδιασμένος ώστε να έρχεται σε επαφή με φελιζόλ (EPS-Διογκωμένη Πολυεστερίνη) και να μην το λιώνει. Είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε 2 στρώσεις αυτού του πολυεστέρα πάνω στο φελιζόλ ώστε να σφραγίσει την επιφάνεια και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε χρησιμοποιώντας απλό ορθοφθαλικό πολυεστέρα γενικών κατασκευών, εφόσον επιθυμούμε περαιτέρω ενίσχυση του φελιζόλ. Εμποτίζει πολύ καλά τα ενισχυτικά υφάσματα.

Χρησιμοποιείται για καλλιτεχνικές κατασκευές με φελιζόλ, είτε για δημιουγία μοντέλου-πρότυπου για καλούπι, είτε για κατασκευές "σάντουιτσ" όπου ο πυρήνας είναι φελιζόλ

Για την τελική σκλήρυνση του πολυεστέρα ειναι απαραίτητη η προσθήκη καταλύτη 2% κατά βάρος, δηλαδή 20γρ σε 1kg πολυεστέρα. Ο καταλύτης πωλείται χωριστά

Διαβάστε άρθρο από το blog μας σχετικά με DIY Κατασκευές από φελιζόλ: ενισχύστε τις με πολυεστέρα

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.1500
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ PO 109 TAC ΓΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 1kg
Η Βαθμολογία σας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3
H226
Ερεθισμός/διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
H319
Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1
H317
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 2
H361
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 1
H372

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Προκαλεί βλάβες στα όργανα (η αίσθηση της ακοής) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

FLAMMABLEdanger for healthHIGH DANGER FOR HEALTH  


Προειδοποιητική λέξη (CLP) :  Κίνδυνος


Επικίνδυνο περιεχόμενο:Hydroxypropyl methacrylate; Styrene; Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt


Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H361 - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα (η αίσθηση της ακοής) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση


Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε

P233 - Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

P241 - Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

P260 - Μην αναπνέετε εκνεφώματα, ατμούς

P264 - Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά πρόσωπο

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.


Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here