Κωδικός
60.PL.24
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

SEALINE: GELCOAT ΣΤΟΚΟΣ FAST DRY 0,25kg NAVY BLUE 13973

SEALINE: GELCOAT ΣΤΟΚΟΣ FAST DRY  0,25kg

Gelcoat στόκος (filler) ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ (DRY FAST) συνδυάζει γρήγορο χρόνο στεγνώματος, είναι αυτοεπιπεδούμενο και έχει φινίρισμα υψηλής γυαλάδας. Ο στόκος δεν «κρεμάει» σε κάθετες επιφάνειες. Η βασική του χρήση είναι για γρήγορες επισκευές μικρών ελαττωμάτων στην πολυεστερική επιφάνεια που είναι βαμμένη με gelcoat. To προϊόν είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV.  

Click εδώ για το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πολυεστερικές επιφάνειες

ΧΡΩΜΑ

NAVY BLUE 13973

ΥΦΗ

Γυαλιστερή

ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ok. 71,75%

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

1,35 (±0,03%) g/cm3

VOC

35,94 g/l

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

100 : 2 κατά βάρος (g)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

σπάτουλα


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το Sea-Line Cleaner. Προηγούμενα χρώματα 1ος συστατικού & 2 συστατικών πάνω στην επιφάνεια που είναι σε κακή κατάσταση, πρέπει να αφαιρεθούν. Για βαθιά φθορά της επιφάνειας χρησιμοποιείστε λειαντικό χαρτί P40-P120, για μικρότερη φθορά P80-P280. Κατά τη διαδικασία λείανσης είναι πολύ σημαντικό να μην προκληθεί βλάβη στα δομικά στρώματα της κατασκευής. Απαιτείται γυαλοχαρτάρισμα και γύρω από τη ζημιά. Μετά την εργασία λείανσης, καθαρίστε τη σκόνη και απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το Sea-Line Cleaner. Απαιτείται αστάρωμα της επιφάνειας σε περίπτωση βλάβης από όσμωση, πλήρωση μικρο-πόρων, πλήρωση σιδερένιων επιφανειών. Λεπτομέρειες για τους εποξικά αστάρια, ελέγξτε το αντίστοιχο TDS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν δύο συστατικών. Πάντα να αναμιγνύετε τα συστατικά. Το συστατικό Α είναι η βάση, το συστατικό Β είναι το σκληρυντικό. Αναμείξτε τα συστατικά έως ότου το χρώμα γίνει ομοιόμορφο. Μόλις γίνει ανάμιξη, το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός του χρόνου δουλέματος του μίγματος.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ:   100:2 κατά βάρος (g)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Πάχος στρώσης: Μην υπερβαίνετε το 1 mm σε μία στρώση. Οι επόμενες στρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν εφόσον έχετε γυαλοχαρτάρει την προηγούμενη στρώση  

Χρόνος δουλέματος: 6-7 λεπτά (23 °C)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

4h  (20 °C)

Θερμοκρασίες κάτω από 20°C επιμηκύνουν σημαντικά το χρόνο στεγνώματος.

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής +18 ° C.

Οι προαναφερθείσες τιμές πρέπει να θεωρούνται απλά κατευθυντήριες γραμμές. Ο πραγματικός χρόνος στεγνώματος μπορεί να μεγαλύτερος ή μικρότερος αναλόγως του πάχους στρώσης, του εξαερισμού στο χώρο, της υγρασίας κτλ

Μην υπερβαίνετε την ποσότητα σκληρυντικού.
Μην εφαρμόζετε το στόκος απ 'ευθείας σε αντιδρώντα αστάρια ή προϊόντα ακρυλικής βάσης και νιτροκυτταρίνης ενός συστατικού. PE, PP, PC, PMMA, PTFE και μαλακά τεχνητά υλικά. Αποφύγετε την εφαρμογή σε άμεσο ηλιακό φως. Για απολίπανση χρησιμοποιήστε το Sea-Line Cleaner.

Μην αναμειγνύετε μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος από ό, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο δοχείο δουλέματος.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μετά τη σκλήρυνση του στόκου τρίψτε την επιφάνεια ως ακολούθως:

  • Αρχικό γυαλοχαρτάρισμα P240-P800
  • Γυαλοχαρτάρισμα φινιρίσματος P800-P1200
  • Μετά το γυαλοχαρτάρισμα, καθαρίστε την επιφάνεια & γυαλίστε την με:
  • S05 ONE STEP polishing compound
  • S1 PREMIUM ONE STEP polishing compound
  • Προστασία επιφάνειας με S5 QUICK WAX

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγήςΠερισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.3350
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SEALINE: GELCOAT ΣΤΟΚΟΣ FAST DRY 0,25kg NAVY BLUE 13973
Η Βαθμολογία σας

DANGERFLAMMABLESERIOUS DANGER

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Repr. 2: H361d - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
STOT RE 1: H372 - Προκαλεί βλάβες οτα όργανα υστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονιδια/ατμούς/εκνεφώματα
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες και συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Απαιτείται άμεσα ιατρική φροντίδα, δείξτε το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος.

Από εισπνοή: 

Πρόκειται για ένα προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο από την εισπνοή. Εντούτοις, συνίσταται σε περίπτωση συμπτωμάτων μέθης, ο τραυματίας να φύγει από το μέρος της έκθεσης, να του παρασχεθεί καθαρός αέρας και να παραμείνει σε ανάπαυση. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν.

Από επαφή με το δέρμα:

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος Μόλυνσης.

Από επαφή με τα μάτια: 

Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυματία να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολλημένοι στα μάτια γιατί θα μπορούσε να προκλιθεί μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο
γρήγορα, με το ΔΔΑ του προϊόντος.

Με την κατάποση / αναρρόφηση:

Αναζητείστε άμεση ιατρική φροντίδα, δίχνοντας το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος. Μην προκληθεί εμετός, επειδή η εξώθηση του από το στομάχι μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην βλέννα της άνω πεπτικής οδού και την αναρρόφησή της στην αναπνευστική οδό. Να ξεπλυθούν το στόμα και ο λαιμός γιατίι υπάρχει η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση. Σε περίπτωση που ο
τραυματίας χάσει τις αισθήσεις του, να μην του δοθεί τίποτα από το στόμα, ως ότου φτάσει ένας γιατρός. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας.

click here